Gold Cross

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
 
   Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου

Ευλογήσαντος του Ιερέως λέμε το «Κύριε Εισάκουσον» μεθ’ ο το Θεός Κύριος και τα επόμενα τροπάρια

Ήχος δ’. Ο υψωθείς
Ως των νοσούντων συμπαθείς ιατείρες, και χειρουργοί των χαλεπών παθημάτων, και των πασχόντων Θείοι αντιλήπτορες, ίασιν και λύτρωσιν, και υγείαν και ρώσιν, ψυχής ομού και σώματος χορηγείτε απαύστως, Κοσμά σοφέ συν τω Δαμιανώ, τοις τη πρεσβεία υμών καταφεύγουσι.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Ως των νοσούντων συμπαθείς ιατείρες, και χειρουργοί των χαλεπών παθημάτων, και των πασχόντων Θείοι αντιλήπτορες, ίασιν και λύτρωσιν, και υγείαν και ρώσιν, ψυχής ομού και σώματος χορηγείτε απαύστως, Κοσμά σοφέ συν τω Δαμιανώ, τοις τη πρεσβεία υμών καταφεύγουσι.

Και νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν.
Ου σιωπήσωμεν ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλείν οι ανάξιοι, ει μη γαρ συ προϊστασο πρεσβεύουσα, τις ημάς ερύσατο εκ τοσούτων κινδύνων, τις δε διεφύλαξεν εως νυν ελευθέρους; Ουκ αποστώμεν Δέσποινα εκ σου, σους γαρ δούλους σώζεις αεί, εκ παντοίων δεινών.

Ο Ν’ ψαλμός και ο Κανών των Αγίων φέρων ακροστοιχίδαν «Θείοι Ιατροί ιάσασθέ με. Γερασίμου»

Ωδή α’. Ήχος πλ. δ’. Υγράν διοδεύσας

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Θεράποντες Θείοι του Λυτρωτού, δυάς Αναργύρων, θεραπείας με ταχινής, της κατά ψυχή ντε και το σώμα, τη αντιλήψει υμών αξιώσατε.

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Επλήγην κακία του δυσμενούς, και νόσω βαρεία, περιπέπτωκα χαλεπώς, αλλ’ ω ιατροί των ασθενούντων, της επελθούσης με θλίψεως ρύσασθε.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Ιάσεις παρέχοντες δωρεάν, Κοσμά Θεοφόρε συν τω Θείω Δαμιανώ, πόνων και δεινών αρρωστημάτων, τους προσιόντας υμίν απαλλάξατε.

Και νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν.
Ολόφωτον σκήνωμα του Χριστού, Κεχαριτωμένη, Αειπάρθενε Μαριάμ, λάμπρυνον τον ζόφον της ψυχής μου, ταις φωταυγέσι σου χάρισι δέομαι.


Ωδή γ’. Ουρανίας αψίδος.

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Ιατροί δεδειγμένοι, παρά Θεού άμισθοι, τοις οδυνηρώς τρυχομένοις, πόνοις και άλγεσι, Θείοι Ανάργυροι, της ταλαιπώρου ζωής μου, τάς οδύνας λύσατε, ως συμπαθέστατοι.

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Ιαμάτων τα ρείθρα, οία πηγή δίκρουνος, η των ιερών Αναργύρων, δυάς αυτάδελφος, κόσμω πηγάζοντες, ασθενειών πάντα ρύπον, και παθών τον βόρβορον, αποκαθαίρετε.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Αναργύρως τας νόσους, τάς των βροτών παύοντες, ως παρά Κυρίου λαβόντες, την χάριν Άγιοι, παύσατε δέομαι, το της καρδίας μου άλγος, και προς σωτηρίας με, τρίβον ιθύνατε.

Και νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν.
Τον Σωτήρα του κόσμου, υπερφυώς τέξασα, την εκ της αρχαίας κατάρας, πληγήν ιώμενον, ημών Πανύμνητε, της ασθενούσης ψυχής μου, ίασαι τον καύσωνα, τη ση χρηστότητι.


Διάσωσον των ευκλεών Αναργύρων δυάς αγία, πάσης νόσου και ασθενείας και θλίψεως, τους καταφεύγοντας πίστει υμών τη σκέπη.

Επίβλεψον εν ευμενία Πανύμνητε Θεοτόκε επι την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, και ίασαι, της ψυχής μου το άλγος.


Αίτησις και το Κάθισμα
Ήχος β’. Πρεσβεία θερμή

Παθών χαλεπών, ακέστορες οξύτατοι, και πάσης ψυχής, πασχούσης ανακούφισις, Δαμιανέ μακάριε και Κοσμά Θεοφόροι Ανάργυροι, εν υγεία ημών την ζωήν, απτώτω τηρήσατε δεόμεθα.
Ωδή δ’. Εισακήκοα Κύριε

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Ρώσιν θείαν και ίασιν, και αμαρτημάτων θεόθεν άφεσιν, εξαιτήσασθε Ανάργυροι, τοις συνεχομένοις αρρωστήμασι.

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Οδυνώμενος πάθεσιν, υμών τη πρεσβεία προστρέχω Άγιοι, μη παρίδητε Ανάργυροι τον ταις αμαρτίαις απολλύμενον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Ιατροί συμπαθέστατοι, μυστικοίς φαρμάκοις υμών της χάριτος, την αφόρητόν μου άλγησιν, την μαστίζουσάν με θεραπεύσατε.Και νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν.
Ιατήρα κυήσασα, τον των όλων Κτίστην κόσμον ιώμενον, ίασαί μου τα αλγήματα, Κεχαριτωμένη Μητροπάρθενε.

Ωδή ε’. Φώτισον ημάς

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Ίαμα αεί, αναβλύζει Θείω Πνεύματι, ο ναός υμών Ανάργυροι κλεινοί, και ιάται πάσαν νόσον και πάν οίδημα.

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Άνωθεν ημάς, εποπτεύοιτε Ανάργυροι, εξ’ ημών αποδιώκοντες αεί, την μανίαν του δολίου πολεμήτορος.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Σώμα και ψυχήν, ασινή ημών τηρήσατε, εκ δεινών ασθενειών και συμφορών, των προστάτας κεκτημένων ημάς Άγιοι.

Και νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν.
Άχραντε Αγνή, την χρονθείσάν μου διάνοιαν, μανιώδεσι του πλάνου προσβολαίς, αποκάθαρον τοις ρείθροις του ελέους σου.


Ωδή στ’. Την δέησιν εκχεώ

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Συντρίμματα, των ψυχών ιάσασθε, και του σώματος δεινάς καχεξίας, ως δεδεγμένοι πλουσίαν την χάριν, του θεραπεύειν τας νόσους Ανάργυροι, των προσφωνούντων ευλαβώς, την σεπτήν υμών κλήσιν εκάστοτε.

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Θηρεύσας με, ηδονής δελέατι, ηχμαλώτευσεν ο δόλιος δράκων, ένθεν οδύναι και νόσοι και πόνοι, κρίσει δικαία επήλθόν μοι Άγιοι, ων της βαρείας συνοχής, ρύσασθέ με Ανάργυροι δέομαι.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Εκλάμποντες, ως φωστήρες άδυτοι, ιαμάτων τας ακτίνας τη κτίσει, των νοσημάτων διώκετε ζόφον και της υγείας το φως διαυγάζετε, Ανάργυροι Θαυματουργοί, τοις τη σκέπη υμών καταφεύγουσι.

Και νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν.
Μητράναδρε, Μαριάμ Θεόνυμφε, η τον Θεόν ανερμηνεύτως τεκούσα, την χαλεπήν του νοός μου σκοτίαν, τη φωταυγεί σου διάλυσον χάριτι, και ίθυνόν με προς το φως, των σεπτών εντολών του Θεού ημών.


Διάσωσον των ευκλεών Αναργύρων δυάς αγία, πάσης νόσου και ασθενείας και θλίψεως, τους καταφεύγοντας πίστει υμών τη σκέπη.

Άχραντε η δια λόγου τον Λόγον ανερμηνεύτως, επ’ εσχάτων των ημερών τεκούσα δυσώπησον, ως έχουσα μητρικήν παρρησίαν.


Αίτησις και το Κοντάκιον
Ήχος β’. Τοις των αιμάτων

Των ιαμάτων την χάριν δεξάμενοι, τους ανιάτως νοσούντας ιάσασθε, Κοσμά και Δαμιανέ ένδοξοι, αμαρτημάτων την λύσιν αιτούμενοι, τοις πίστει υμίν καταφεύγουσι.

Προκείμενον

Θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις αυτού

Στίχος: Τοις Αγίοις τοις εν τη γη, εθαυμάστωσεν αυτού ο Κύριος

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Ν

Εκ του κατά Ματθαίον (Ι’. 1, 5)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς τούς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ ᾽Ιησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων, Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε·πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾽Ισραήλ. Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ῎Ηγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.
Δόξα σοι Κύριε δόξα σοι.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Ταις των Αναργύρων, πρεσβαίαις Ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.Και νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν.
Ταις της Θεοτόκου, πρεσβαίαις Ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.

Προσόμοιον.
Ήχος πλ.β’. Όλην αποθέμενοι.

Στίχος: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου και κατά το πλήθος
των οικτιρμών σου εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.

Ρώσιν τε και ίασιν, τοις εν οδύναις και λύπαις, συμπαθώς παρέχοντες, Άγιοι Ανάργυροι Θείω Πνεύματι., αλγεινών ρύσασθε, ημάς παθημάτων, και κινδύνων απαλλάξατε, και πάσης θλίψεως, και αρρωστημάτων δεόμεθα, τους την υμών αντίληψιν, επιβοωμένους εκάστοτε, και πταισμάτων λύσιν, αιτήσασθε ημίν παρά Θεού, ως των πιστών πρέσβεις άριστοι, προς Χριστόν μακάριοι.

Σώσον ο Θεός των λαόν σου…

Ωδή ζ’. Οι εκ της Ιουδαίας

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Εκ πηγών σωτηρίου, το γλυκύτατον ύδωρ το των ιάσεων, πηγάζοντες πλουσίως, των νόσων την πικρίαν, θεραπεύετε Άγιοι, αποσβεννύντες αεί, των λυπηρών τη φλόγα.

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Γεωργήσας τα πάθη, αρρωστήμασι πλείστοις ήδη ετάζομαι, αλλ’ ώ δυάς αγία, των Θείων Αναργύρων, την ζωήν μου βελτίωσον, και των πολλών μου κακών, την άνεσιν παράσχου.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Εν οδύνη τον βίον, δια πλήθος κακίας ανύω Άγιοι, και πέπλησμαι μωλώπων, των εκ της αμαρτίας, αλλ’ υμείς θεραπεύσατε, Ανάργυροι θαυμαστοί, την τάλαιναν ψυχήν μου.

Και νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν.

Ρώμην θείαν μοι δίδου, Θεοτόκε Παρθένε καθικετεύω σε, ως αν ποιώ και πράττω, το θέλημα το Θείον, εκ δυνάμεως Άχραντε, και τω Υιώ σου Αγνή, πιστώς ευαρεστήσω.


Ωδή η’. Τον Βασιλέα

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Άπασαν βλάβην, την καθ’ ημών του Βελίαρ, αποκρούσασθε Ανάργυροι ταχέως, και ημών τον βίον, ανώδυνον τηρείτε.

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Σθένος μοι δίδου, κατά παθών ολεθρίων, ώ αυτάδελφε δυάς των Αναργύρων, του πατείν επάνω, όφεων και σκορπίων.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Ίδε τον πόνον, της ταλαιπώρου ψυχής μου, ώ αυτάδελφε δυάς των Αναργύρων, και παράσχου ταύτη, υγείαν ουρανόθεν.

Και νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν.
Μη διαλίπης, Θεοχαρίτωτε Κόρη, περιέπουσα ως Μήτηρ του Υψίστου, τους υπερυψούντας, την δόξαν σου την θείαν

Ωδή θ’. Κυρίως Θεοτόκον

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Οι κόσμω τας ιάσεις, νέμοντες απαύστως, θεομακάριστοι Θείοι Ανάργυροι, εκ πάσης νόσου ατρώτους ημάς φυλάξατε.

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Υψώσατε τον νουν μου, εννοιών ματαίων, και την ζωήν μου τηρήσατε άνοσον, ως αγαθοί μου προστάται Θείοι Ανάργυροι.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Υπέρ των ανυμνούντων, υμάς Θεοφόροι, δια παντός δυσωπείτε τον Εύσπλαγχνον, πάσης ανάγκης εν βίω ρύεσθε πάντοτε.

Και νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν.
Υμνούμεν σε Πάρθένε, ότι τω σώ τόκω, εκ της αρχαίας κατάρας ερρύσθημεν, και της ζωής της αλήκτου κατηξιώθημεν.


Το Άξιον εστί και τα Μεγαλυνάρια

Χαίροις Αναργύρων η ξυνωρίς, οι των ασθενούντων, ιατήρες θαυματουργοί, Κοσμά Θεοφόρε, Δαμιανέ τε Θείε, των αρετών τα θεία ενδιαιτήματα.

Πλούτω διαπρέποντες αγαθών, ευποϊίας ρείθρα, ανεδείχθητε συμαθώς, και τας ασθενείας, ιάσθε αναργύρως, των χαλεπώς πασχόντων Θείοι Ανάργυροι.

Χάριν δεδεγμένοι παρά Θεού, δωρεάν τας νόσους, θεραπεύετε των πιστών, και των βαρυτάτων, παθών λυτρούσθε θάττον, τους επικαλουμένους υμάς Ανάργυροι.

Ώφθη ιατρείον πνευματικόν, Πνεύματι Αγίω, ο ναός υμών ο σεπτός, εν αυτώ γαρ πάς τις, προστρέχων εκλυτρούται, δεινών αρρωστημάτων Θείοι Ανάργυροι.

Χαίρετε νοσούντων θεραπευταί, και ρώσεως θείας, και υγείας προμηθευταί, χαίρεται διώκται, πνευμάτων ακαθάρτων, Κοσμά Δαμιανέ τε αξιοθαύμαστοι.

Πάσης ασθενείας πάσης οργής, φθοράς τε και βλάβης, και αλγήματος χαλεπού, ασινείς τηρείτε, ημάς θαυματοβρύται τους προσιόντας πόθω, υμίν Ανάργυροι.

Πάσαι των αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Άγιοι Πάντες μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήναι ημάς.


Το Τρισάγιον και το Απολυτίκιον.
Ήχος πλ. δ’.

Άγιοι Ανάργυροι και Θαυματουργοί, επισκέψασθε τας ασθενείας ημών, δωρεάν ελαβετε, δωρεάν δότε ημίν *.

Είτα εκετενής παρά του Ιερέως και απόλυσις μεθ’ ήν ψάλλομεν το κάτωθι τροπάριον.

Ήχος β’. Ότε εκ του ξύλου

Ρύσαι νοσημάτων χαλεπών, και φθοροποιών αλγηδόνων, των Αναργύρων δυάς, τους θερμώς προστρέχοντας, τη προστασία ημών, ενεργεία της χάριτος, της υμίν δοθείσης, Κοσμά παναοίδιμε, Δαμιανέ τε σοφέ, όπως εν υγεία τελεία, και ειρηνική καταστάσει, τον υμάς δοξάσαντα δοξάζωμεν.

Δέσποινα πρόσδεξαι τας δεήσεις των δούλων σου, και λύτρωσαι ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως.

Την πάσαν ελπίδα μου, εις σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου.

Ο Ιερεύς: Δι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς

Ο Χορός: Αμήν.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
ΕΤΕΡΟΝ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ (ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ) ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ (1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ).

Ήχος γ’. Θείας Πίστεως

Θείου Πνεύματος τη χειρουργία, θεραπεύετε παντοίας νόσους, συν Κοσμά Δαμιανέ οι Ανάργυροι, ο γαρ Σωτήρ ιατρούς υμάς έδειξεν, εις περιποίησιν πάντων και ίασιν, όθεν ρύσασθε, παθών δυσαχθών και θλίψεων, τους πόθω τω ναώ υμών προστρέχοντας.

Κοντάκιον
Ήχος β’

Οι την χάριν λαβόντες των ιαμάτων, εφαπλούτε την ρώσιν τοις εν ανάγκαις, Ιατροί Θαυματουργοί ένδοξοι, αλλά τη υμών επισκέψει, και των πολεμίων τα θράση κατεβάλετε, τον κόσμον ιώμενοι εν τοις θαύμασιν.

Έτερο Κοντάκιον
Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ εκουσίως

Εκ της Ασίας, ώσπερ δυο αστέρες, εξανατείλαντες, Ανάργυροι Θείοι, τη Οικουμένη λάμπετε θαυμάτων ταις αυγαίς, νόσους μεν ιώμενοι και δεινάς καχεξίας, χάριν δε παρέχοντες τοις πιστοίς ευρωστίοις, Δαμιανέ Θεόφρον και Κοσμά, χειμαζομένων λιμένες πανεύδιοι.

Μεγαλυνάριον

Οίαπερ θεράποντες Ιατροί, ψυχών και σωμάτων, ασθενείας οδυνηράς, ιάσασθε τάχος, αρρήτω επισκέψει, ημών Θαυματοβρύται, σοφοί Ανάργυροι.


ΕΤΕΡΟΝ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ (ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ) ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ).


Ήχος δ’. Ταχύ Προκατάλαβε

Ως Θείοι θεράποντες, και ιατήρες βροτών, ανάργυρον βλύζετε την θεραπείαν ημίν, Ανάργυροι ένδοξοι, όθεν τους προσιόντας, τη σεπτή ημών σκέπη, ρύσασθε νοσημάτων και παθών ανιάτων, Κοσμά και Δαμιανέ, Ρώμης βλαστήματα.

Κοντάκιον
Ήχος β’

Οι την χάριν λαβόντες των ιαμάτων, εφαπλούτε την ρώσιν τοις εν ανάγκαις, Ιατροί Θαυματουργοί ένδοξοι, αλλά τη υμών επισκέψει, και των πολεμίων τα θράση κατεβάλετε, τον κόσμον ιώμενοι εν τοις θαύμασιν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου