Gold Cross

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΦΟΡΟΥ
(Θεοτέκνης μοναχς γιοστεφανιτίσσης.)


Κοντάκιον. χος πλ. Δ΄. Τ περμάχ.

ς το Κυρίου χαριτόβρυτον μονάστριαν, κα ν ταυτ θερμν πόστολον κα Μάρτυρα, εφημομέν σε ν μνοις πινικίοις, κα τιμμεν τν σν μνήμην σμενέστατα, πιῤῥαίνοντες τος νθεσι κα κράζοντες· Χαίροις Παρασκευ καλλιπάρθενε.


σματα ναμέλπω, σο καλλίστ παρθένων, σεμν Παρασκευ χριστομάρτυς (κ γ΄)· ναθλήσασα γρ εθαρσς, κα θαυμάτων κτσι, σοφ λάμπουσα, φαιδρύνεις τος μνήτορας, κα πόθ εφημεν προάγεις·

Χαρε, πιστν εσεβν τεκνίον·

χαρε, Θεο προσφιλς θρονίον.

Χαρε, τς γάπης σάλπιγξ εφθογγος·

χαρε, τς Παρθένου δούλη μωμος.

Χαρε, νωθεν σκέπουσα ρθοδόξων ακισμούς·

χαρε, δάκρυα παύουσα κα βροτείους στεναγμούς.

Χαρε, τι πάρχεις τν μμάτων προστάτις·

χαρε, τι τν τρίβον μοναζούσαις χαράττεις.

Χαρε, χθρο τ θράσος συντρίψασα·

χαρε, Χριστο τ κράτει νικήσασα.

Χαρε, τς ώμης ράϊσμα θεον·

χαρε, τς λώβης ταχ ατρεον.

Χαίροις Παρασκευ καλλιπάρθενε.


Βλάστημα οσα θεον προσευχς σν γονέων, γάθωνός τε κα Πολιτείας, ρδεύθης ελαβείας κρουν, κα ηξήθης ες δένδρον γν πάγκαλον, τοκες δ τερπομένοις σας χάρισι, Κυρί μελώδουν·

λληλούϊα.


Γέλως κα παῤῥησία, πωλείας τ εθρα, ψυχ σου οκ εσλθον θεόφρον· λλ’ μίλεις παρθένοις σεπτας, κα μελέταις Γραφν τν καιρν νυες, πόδειγμα τυχάνουσα μν, τος ελαβς φωνοσι·

Χαρε, ψυχ χαριεστάτη·

χαρε, μν σία φιλτάτη.

Χαρε, ντρυφς ρθοδόξου σκήσεως·

χαρε, ρωΐς κα ξία τς κλήσεως.


Χαρε νθεον κσφράγισμα ερς ποστολς·

χαρε, κλέος κα σφράδιον σαγγέλου βιοτς.

Χαρε, νενις θεοτίμητος·

χαρε, ξοάνοις προσκύνητος.

Χαρε, δς τν σεμνν διαγόντων·

χαρε, χαρ τν εί σοι βοώντων·

Χαίροις Παρασκευ καλλιπάρθενε.


Δόξ τν πικήρων, οδαμς νικήθης, γν Παρασκευ χριστοφόρε, λλ’ λπίδι τς νω ζως, τ το βίου τερπν θεωρες σκύμβαλα, πλουτίζουσα θειότατα, κα πόθ τν Θεν μνοσα·

λληλούϊα.


πομένη τος λόγοις, σο χράντου Νυμφίου, γονέων σου σεπτν κδημίαν, κλαμβάνεις ς θείαν φωνήν, κα παρέχεις τν πλοτον βροτος πένησι, διό σου τ φιλόδωρον γεραίροντες, πανευλαβς φωνομεν·

Χαρε, τς νω σοφίας πλήρης·

χαρε, ψυχς νθέως μονήρης.

Χαρε, ηδν σματίσασα ψιστον·

χαρε, μοναστν καταδείξασα χάριτας.

Χαρε, λβον σου νείμασα νδεέσιν δελφος·

χαρε, φθαρτα βαλάντια σχοσα ν τος Ορανος.

Χαρε, τι νδρεία ν δεινος νεφάνης·

χαρε, τι χλν κατεσπάσω τς πλάνης.

Χαρε, δρομε Μαρτύρων πολύνικε·

χαρε, λαμπς γνείας φωτόλαμπρε.

Χαρε, πυξς δηγοσα πρς Κτίστην· χαρε κτς βιοτς πρ φύσιν.

Χαίροις Παρασκευ καλλιπάρθενε.


Ζήλ τν ορανίων, γκλεισθεσα Σεμνεί, κλειν Παρασκευ θλοφόρε, πετάγης φρονίμ νοΐ, κα σκήσεως πόνους φαιδρς νεγκας, λατρεύουσα τν Κύριον, κα σμασι πυκνος βοσα·

λληλούϊα.


χθης χάριτι θεί, ες τ ψος γάπης, ποθεν το μαρτυρίου τ στέφος, κα ατες Προεστώσης εχήν, το Κυρίου τν λόγον λαλεν νθεσι, κα πλάνης ποσπάσασθαι λαούς, τος νν σ νυμνοντας·

Χαρε, αρα παραμυθίας·

χαρε, νάβλα γνώσεως θείας.

Χαρε, τν φρονίμων παρθένων συνώνυμε·

χαρε, τν χράντων γγέλων συνόμιλε.


Χαρε, Σχμα τ ισάγγελον σπαθεσα ποθητς·

χαρε, σκέπη κα κραταίωμα τν τιμώντων σε πιστς.

Χαρε, κουτισθεσα φωνημάτων ἀῤῥήτων·

χαρε, ξιωθεσα τς τιμς τν προκρίτων.

Χαρε, πιστν πανεύοσμον λείριον·

χαρε, μν μμάτων κολλύριον.

Χαρε, μολπ γαπήσεως θείας·

χαρε, πνο κοιμήτου λατρείας.

Χαίροις Παρασκευ καλλιπάρθενε.


Θεοχάρακτον τρίβον, ποστόλων βιοσα, ς λλοτε πρωτόαθλος Θέκλα, τν ωμαίων διλθες τν γν, κα λλήνων τς πόλεις, δορκς πάντιμε, Χριστν εαγγελίζουσα θερμς κα δουσα ν πόθ·

λληλούϊα.


σαπόστολον δράσιν, ντωννος μαθών σου, πιτίθησι τ φλόγιον κράνος, λλ τ το Κυρίου βουλ, παντελς βλαβς γν μεινας, πιστος δ πάντας θησας, βον θαμβητικς τοιατα·

Χαρε, δορκς χριστοποίμνης θεία·

χαρε, σμής σου νάρδος κα α.

Χαρε, μακαρία κα μφρον διδάσκαλε·

χαρε, γλυκυτάτη Σωτρος πόστολε.

Χαρε, φθέγματα κηρύττουσα κ χειλέων καθαρν·

χαρε, ψήγματα παρέχουσα μπειρίας σκητν.

Χαρε, τι πάρχεις τς ερήνης ργάτις·

χαρε, τι τυγχάνεις τεθλιμμένων προστάτις.

Χαρε, πιστν γίων κατίσχυσις·

χαρε, θεν το ψεύδους φάνισις.

Χαρε, στακτ ρθοδόξου νδρείας·

χαρε, μομφ δειλιώσης καρδίας.

Χαίροις Παρασκευ καλλιπάρθενε.


Κύματα δαιμονώδη, ακισμν νυποίστων, πέμεινας πανώδυνε Κόρη, τν τυράννων ζητούντων πυρί, κα ξεσμος ποσπάσαι τς σς πίστεως, λλ’ σπερ θεον γαλμα, κλόνητος Χριστ πηύχου·

λληλούϊα.


Λάμψει σν θαυμασίων, πιστευσάντων χορεία, προσλθον το Κυρίου τ ποίμν, ατοκράτορος δ τ ργ, ν βασάνοις πολλας τν πνον λιπον, κα νν λαμπρος Σκηνώμασι, φωνοσιν εγνωμόνως τατα·

Χαρε, Χριστο γν καλλιμάρτυς·

χαρε, μν κανών τε κα χάρτης.

Χαρε, ψευδωνύμους θεος μπαίξασα·

χαρε, τν ειδώλων μορφς κατάῤῥίψασα.

Χαρε, πάνσεπτος μονάστρια ταπειν κα επειθής·

χαρε, όδον τ πανεύοσμον κα σφράδιον ψυχς.

Χαρε, τι δύνεις τς σκήσεως πόνον·

χαρε, τι συνθλίβεις τν σμν τν δαιμόνων.

Χαρε, φερν τ Χριστ πολυτάλαντος·

χαρε, δ κλεκτ το Παντάνακτος.

Χαρε, βλαστ τς πρεσβύτιδος ώμης·

χαρε, φρουρ πάσης χώρας κα κώμης.

Χαίροις Παρασκευ καλλιπάρθενε.


Μένουσα ς Παλος, ν δεσμος μονωτάτ, γγέλου ξιώθης τς θέας, ς δεικνύς σοι παθν το Χριστο, τ σεβάσμια Παρασκευ σύμβολα, νδρίζου φη πάνσοφος, να ες τν αώνα κράζς·

λληλούϊα.


Νόμισμα Μτερ πέλεις, τιμαλφς κκλησίας, σφραγδα το Δεσπότου σου φέρον, κα γρ δοκιμασθεσα πυρί, κα βασάνοις ποικίλαις, τρισένδοξε, οδόλως σ λλοίωσαι, κούουσα πρς πάντων τατα·

Χαρε, σφραγς ερν χαρίτων·

χαρε, κλες δωρεν κτίστων.

Χαρε, τανυσμν τ σαρκ πομείνασα·

χαρε, τν ξεσμν νδρικς καρτερήσασα.

Χαρε, θλοις σου φθάσασα τς δυσβάτους κορυφάς·

χαρε, Μάρτυρας σκέπουσα κα ρήμου σκητάς.

Χαρε, τι ν πίσσῃ τῇ ζεούσῃ ἐβλήθης·

χαῖρε, ὅτι ἐνθέως ἀβλαβὴς ἐτηρήθης.

Χαῖρε, πολλῶν νοσούντων ἡ σώτειρα·

χαῖρε, τυφλοῖς τὸ φαὸς ἡ δότειρα.

Χαῖρε, δι’ ἧς ἡ χρηστότης προήχθη·

χαῖρε, δι’ ἧς μαγικὴ ἠφανίσθη.

Χαίροις Παρασκευὴ καλλιπάρθενε.


Ξεομένη ἀσπλάγχνως, καὶ οἰκτρῶς κρεμασθεῖσα, οὐδόλως ἐπτοήθης στεῤῥόφρον, ἀλλ’ ἐβόας τυράννῳ ὠμῷ, οὐδεμία σὴ μηχανὴ δύναται, Χριστοῦ με ἀποσπάσασθαι, ᾧ μελωδῷ ἀφόβως·

Ἀλληλούϊα.

Ὄμματα Ἀντωνίνου, ἐν ἐλαίῳ καὶ πίσσῃ, αἰτήσει τῇ αὐτοῦ ἐπιχέεις, ἀλλ’ εὐθὺς εὐσπλαγχνίᾳ πολλῇ, ἐδωρήσω Παρασκευὴ τὴν ἴασιν, διὸ ὁ ἄρχων ἔκθαμβος ἠσπάσατο σὴν πίστιν κράζων·

Χαῖρε, τὸ ἔαρ τῶν δωρημάτων·

χαῖρε, τὸ φρέαρ τῶν ιαμάτων.

Χαῖρε, τῶν Ῥωμαίων ἐσθλὸν ἀκροθίνιον·

χαῖρε, τῆς ἀγάπης κηρύξασα ἥλιον.

Χαῖρε, ὄργανον θεόπνοον τὸ εὐφραῖνον εὐσεβεῖς·

χαῖρε, ὄμμα καθαρώτατον, κατανύγον δυσμενεῖς.

Χαῖρε, ἡ εὐλογοῦσα ὑμνητῶν σου τὰ πλήθη·

χαῖρε, ἡ ἐκνικῶσα ἐναντίων τὰ στίφη.

Χαῖρε, μορφὴ σεπτή, καὶ ἀκίβδηλος·

χαῖρε, φωτὶ ψυχῆς ἡ περίβλεπτος.

Χαῖρε, πιστὴ εὐκλεὴς καὶ ἀξία·

χαῖρε, ὀσμὴ τοῖς βροτοῖς οὐρανία.

Χαίροις Παρασκευὴ καλλιπάρθενε.


Πρὸ τοῦ τέλους σου πλάκα, βαρυτάτην σῷ στήθει, ἐπέθηκαν Παρασκευὴ Μάρτυς, ἐπιστὰς δὲ νυκτὶ Ἰησοῦς, ἐν φωτὶ καὶ Ἀγγέλων λαμπροῖς τάγμασιν, εὐθέως σὲ ἰάσατο, διὸ καὶ ἐν χαρᾷ προσῇδες·

Ἀλληλούϊα.


Ῥώμῃ τῇ τοῦ Δεσπότου, ὑπερέβης γενναίως, τὴν σύμφυτον θηλείαις δειλίαν, καὶ δυνάμει τοῦ θείου Σταυροῦ, φοβερὸν διέῤῥηξας εὐχῇ δράκοντα, οἱ πάντες δὲ ἐξέστησαν καὶ ἤρξαντο ἐν θάμβει κράζειν·

Χαῖρε μονάστρια φωτοφόρος·

χαῖρε, ἡ Μάρτυς ἡ στεφηφόρος.

Χαῖρε, χαλεποῖς ἐν δεινοῖς καρτερόψυχος·

χαῖρε, αἰκισμοῖς καὶ ἀσκήσει καλλίνικος.

Χαῖρε, ἕδρασμα τῆς χάριτος καὶ ἀγάπης οἰκισμός·

χαῖρε, πνεύματος πρᾳότητος, καὶ εἰρήνης χορηγός.

Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις μοναστῶν ποδηγέτις·

χαῖρε, ὅτι τυγχάνεις τῇ Τριάδι ἱκέτης.

Χαῖρε, σεμνῶν παρθένων ἡ ἅλυσις·

χαῖρε, σκαιῶν πνευμάτων διάλυσις.

Χαῖρε, δι’ ἧς διεῤῥάγη ὁ δράκων·

χαῖρε, δι’ ἧς κατεπλάγη ὁ ἄρχων

Χαίροις Παρασκευὴ καλλιπάρθενε.


Στέφος ἄφθαρτον κόρη, καὶ θαυμάτων τὴν χάριν, ἐδέξω οὐρανόθεν ἀξίως, εἰς ἀντέκτισιν σῶν ἀρετῶν, καὶ ἀγώνων πολλῶν ἐν σκληραῖς μάστιξιν, ἀνθ’ ὧν καὶ νῦν δεδόξασαι, συνάθλοις σου κλεινοῖς βοῶσα·

Ἀλληλούϊα.

Τῇ πανσέπτῳ σου Κάρᾳ, τῇ κειμένῃ θεόφρον, Μονῇ τῶν Ἀσωμάτων Πετράκῃ, καταφεύγομεν Παρασκευή, ἐξαιτούμενοι πάντες εὑρεῖν ἔλεος, καὶ ἴασιν ὁράσεως, ὡς ἄν καὶ γεγηθότες φῶμεν·

Χαῖρε, ὀμμάτων ἡ θεραπεία·

χαῖρε, θαυμάτων κρήνη ἡ θεία.

Χαῖρε, φερωνύμων ναΐσκων ἱδρύτια·

χαῖρε, μονοτρόπων ῥοδώνων φυτεύτρια.

Χαῖρε, κάστρον τὸ ἑπτάπυργον ἐλπιζόντων εἰς Θεόν·

χαῖρε, καύματι τῶν θλίψεων ἡ δροσὶς ἡ Ἀερμών.

Χαῖρε, ὅτι εὐχή σου πρὸς ὁμόνοιαν ἄγει·

χαῖρε, ὅτι ἡ χείρ σου θεραπεύει τὰ ἄλγη.

Χαῖρε, θερμοῖς τῇ πίστει βοήθεια·

χαῖρε, πτωχοῖς διδοῦσα προμήθειαν.

Χαῖρε, τὸ ἄγγος Θεοῦ εὐλογίας·

χαῖρε, τὸ ἄνθος τερπνῆς εὐωδίας.

Χαίροις Παρασκευὴ καλλιπάρθενε.


Ὕδωρ ἀθανασίας σὸν ἁγίασμα Μῆτερ, καὶ πάσης ἀσθενείας θεράπων, διὸ ἀγαλλομένῳ ποδί, τῷ τεμένει σου Παρασκευὴ σπεύδομεν, αἰτούμενοι τὴν κάθαρσιν ψυχῆς, εἰς τὸ βοᾶν ἀπαύστως·

Ἀλληλούϊα.


Φυγαδεύσειας Μῆτερ, πρεσβειῶν σου ὑσσώπῳ, δαιμόνων τὰς πικρᾶς ἐπηρείας, καὶ γὰρ τὰς ψευδοθέους μορφάς, ἀτρομήτῳ χειρὶ κατὰ γῆς ἔῤῥιψας, καὶ ἔμφρονας κατέπληξας, οἵ ἐν χαρᾷ ἐξύμνουν·

Χαῖρε, τὸ φέγγος ἐν νήψει ζώντων·

χαῖρε, ὁ τρόμος τῶν δαιμονώντων.

Χαῖρε, φρυκτωρὲ ὀρθοδόξου ἀσκήσεως·

χαῖρε, ὁδηγὲ τῆς πιστῶν κατηχήσεως.

Χαῖρε, ὅτι ὥσπερ σφάγιον προσηνέχθης ἱερόν·

χαῖρε, ὅτι ἐν πασσάλῳ προσεδέθης ἐκ τριχῶν.

Χαῖρε, ἡ καρφωθεῖσα δι’ ἀγάπην Κυρίου·

χαῖρε, ἡ πιεσθεῖσα δυσβαστάκτῳ φορτίῳ.

Χαῖρε, ἐν ἀσκητρίαις ἀπόστολος·

χαῖρε, ἐν ἀποστόλοις πανθαύμαστος.

Χαῖρε, μελῶν ὑποστᾶσα κακώσεις·

χαῖρε, δαυλῶν ἡ δεχθεῖσα φλογώσεις.

Χαίροις Παρασκευὴ καλλιπάρθενε.

Χαίρουσα εὐφροσύνως, πρὸς τὸν ἄνω Νυμφῶνα, εἰσῆλθες ὦ σεπτὴ καλλιμάρτυς, καὶ πεσοῦσα Χριστοῦ τοῖς ποσί, κατεφίλεις θερμῶς, Παρασκευὴ πάντιμε, τὸ στέφος καταθέτουσα Αὐτῷ, καὶ ἔκθαμβος βοῶσα·

Ἀλληλούϊα.


Ψώμισόν με ὦ Μάρτυς, ἐκ Μονῶν οὐρανίων, τὸ μάννα ἀγαπήσεως θείας, ἵνα ὅλῃ καρδίᾳ βοῶ, Ἰησοῦ τὸ γλυκὺ καὶ σεπτὸν ὄνομα, καὶ χάριν σου κηρύξαιμι ἁγνή, ἐν κατανύξει ᾄδων·

Χαῖρε, προπύργιον τῶν ευσεβούντων·

χαῖρε, ἀσπὶς τῶν φερωνυμούντων.

Χαῖρε, τοὺς κατοίκους τοῦ Κρόκου ἡ σώσασα·

χαῖρε, Γερμανοὺς λαγῳῶ φυγαδεύσασα.

Χαῖρε, κόρη αἱρετίσασα τὴν κοιλάδα τῶν Τεμπῶν·

χαῖρε, Μάρτυς ἀφανίσασα δοξασίας τῶν Νυμφῶν.

Χαῖρε, πλῆθος θαυμάτων Ῥοδολίβῳ ποιοῦσα·

χαῖρε, χάους ἀπίστους σῇ πρεσβείᾳ λυτροῦσα.

Χαῖρε, τοῦ Μετεώρου προτείχισμα·

χαῖρε, τῶν δαιμονίων φρικίαμα.

Χαῖρε, πλουτοῦσα Χριστῷ παῤῥησίαν·

χαῖρε, τῶν σῶν ὑμνητῶν προστασία.

Χαίροις Παρασκευὴ καλλιπάρθενε.


Ὤ μονάστρια θεία, ἀκροθίνιον μέγα, παρθένων εὐλαβῶν τῷ Ὑψίστῳ (ἐκ γ΄)· δεξαμένη ὡς ἄνθη ἀγροῦ, τὰ ἁπλότεχνα τάδε ἐφύμνια, Τριάδι θείᾳ πρέσβευε, σωθῆναι τοὺς σὺν σοὶ βοῶντας·

Ἀλληλούϊα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου