Gold Cross

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Γ. Παΐσιος: Τά φθηνά χαρίσματα και η Διόρθωση τών πλανεμένων


ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
Οι μαύρες δυνάμεις τον σκότους είναι αδύνατες.
Οι άνθρωποι τις κάνουν δυνατές μέ τήν απομάκρυνση τους άπό τόν Θεό,
γιατί έτσι δίνουν δικαιώματα στον διάβολο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ή φοβερή πλάνη
 
Τά φθηνά χαρίσματα τών πλανεμένων
- Γέροντα, γιατί οί άνθρωποι καταφεύγουν γιά κάποιο πρόβλημα τους συχνά σέ πλανεμένους;
- Γιατί ό διάβολος έχει φθηνά τά χαρίσματα καί τά παίρνουν εύκολα. Αυτά πού τούς λένε νά κάνουν, δέν είναι δύσκολα καί τούς αναπαύουν στά πάθη τους. Αντί να μετανοήσουν γιά τις αμαρτίες πού κάνουν ώς άνθρωποι καί νά πάνε σέ έναν πνευματικό νά εξομολογηθούν, βρίσκουν κάτι πλανεμένους, δηλαδή τόν διάβολο, καί ζητούν άπό εκείνον νά τούς λύση τό πρόβλημα τους.
Ύστερα βασανίζονται καί δέν καταλαβαίνουν ότι τούς έχει δέσει ό διάβολος καί τούς κάνει κουμάντο.
- Καί πώς τούς πιστεύουν, Γέροντα;
- Είναι ζαλισμένοι οί άνθρωποι. Πόσοι λένε ότι οδηγούν τούς ανθρώπους στόν σωστό δρόμο, ένώ κουβαλούν στόν ώμο τους ένα τσουβάλι καί έχουν κρυμμένο μέσα τόν διάβολο!
Ό Καλός Θεός όμως δέν τόν αφήνει νά κρυφθή τελείως. Καμμιά φορά βγάζει ό διάβολος κάποιο κέρατο ή τήν ουρά του, τά βλέπουν οί άνθρωποι καί φωνάζουν τρομαγμένοι: ¨Τί είναι αυτό; Κέρατο; Ουρά;³. ¨Όχι, τί λέτε; Μελιτζάνα είναι!³, τούς λένε εκείνοι, γιά νά τούς εξαπατήσουν καί νά παρουσιάσουν διαβολικά πράγματα γιά καλά καί ωφέλιμα.
Κι εδώ μιά μέρα ήρθε κάποιος μέ μιά συντροφιά πού ήταν πλανεμένος. Είχε μαζί του καμμιά δεκαριά άτομα καί έκανε τόν Γέροντα. Τούς ρωτάω: ¨Ανήκετε σέ καμμιά οργάνωση;³. Δέν απαντούσαν. ¨Σέ κανέναν σύλλογο;³. Δέν απαντούσαν. ¨Έχετε κανέναν πνευματικό;³. Τίποτε. Άρχισαν, έβαζαν μετάνοιες. Τούς έφερε έδώ, γιά νά τούς πλανάη. Νά λέη μετά: ¨πήγαμε καί στόν πατέρα Παΐσιο καί συμφωνεί μαζί μας³! Κατάλαβες; Δέν έπρεπε νά τόν δώ, γιατί τό εκμεταλλεύεται μετά. Φαινόταν ύποπτος εκείνος. Οί οπαδοί του φαίνονταν παρασυρμένοι. Οί καημένοι έπεσαν κάτω, γονατιστοί.
- Τούς είπατε τίποτε, Γέροντα;
- Τούς είπα, άλλά ό πονηρός, όταν φεύγουν άπό 'δώ, τούς λέει άλλα. άπό 'δώ-άπό 'κεΐ τούς πάει, καί τούς φέρνει πάλι στόν δρόμο του.
- Πώς θά προφυλαχθή, Γέροντα, κανείς άπό τούς πλανεμένους;
- Μένοντας μέσα στήν μάνδρα της Εκκλησίας μας. Βέβαια, άν κάποιος άκολουθήση άπό άγνοια έναν πλανεμένο, δέν θά τόν άφήση ό Θεός. Θά τόν βοηθήση νά καταλάβη τό λάθος του καί νά έπιστρέψη στήν αλήθεια.

Διόρθωση πλανεμένου
- Γέροντα, τί βοηθάει νά συνέλθη ένας πού έχει πλανεμένες ιδέες;
- Νά συναισθανθώ τά χάλια του, νά μήν πιστεύει καθόλου στον λογισμό του, νά εξομολογείται στόν πνευματικό όλους τούς λογισμούς του καί νά κάνη υπακοή σέ ό,τι τού λέει ό πνευματικός. Νά ζητά συνέχεια τό έλεος τού Θεού, γιά νά έρθη πάλι ή θεία Χάρις.
Δηλαδή χρειάζεται νά ταπεινωθή, γιά νά συνέλθη καί νά σωθή. Καί βλέπεις, τά κρίματα, οί βουλές, τού Θεού είναι άβυσσος. Πά πά πά..., ή αγάπη Του δέν έχει όρια! Κάποιος ερχόταν συχνά εκεί στο Καλύβι καί είχε όλο πλανεμένες ιδέες. Τόσα τού έλεγα, τίποτε δέν άκουγε. Όλα τά έπαιρνε ανάποδα. Όταν έβγαινε άπό τό Άγιον Όρος, έκανε κηρύγματα καί έκανε πολύ κακό. Έλεγε ότι έπαιρνε εντολές άπό μένα καί μπέρδευε τούς ανθρώπους. Ακόμη καί κάτι βιβλία πού τού είχα δώσει κάποτε ευλογία, τά παρουσίαζε καί αυτά, γιά νά πιστεύουν οί άνθρωποι ότι μέ συμβουλευόταν. Μιά φορά, ένώ έλεγε
διάφορα, γιά μιά στιγμή τόν εγκατέλειψε τελείως ή θεία Χάρις καί άρχισε νά βρίζη πολύ άσχημα τόν Χριστό καί τήν Παναγία, οπότε ό κόσμος προβληματίσθηκε καί σκόρπισε.
Ύστερα τόν πήραν μέ τήν κλούβα καί τόν έκλεισαν στο ψυχιατρείο. Βλέπετε μέχρι πού φθάνει ή αγάπη τού Θεού! Νά άφήνη νά βλασφημήται τό όνομα Του, άρκεϊ νά βοηθηθούν, νά γλυτώσουν τά πλάσματα Του!
- Γέροντα, άν ένας πλανεμένος καταλάβη τήν πλάνη του καί μετανοιώση, θά μετανοιώσουν καί οί οπαδοί του;
- Αν έχη πραγματική μετάνοια, πρέπει νά ταπεινωθή καί νά τούς πή ότι έσφαλε καί νά προσπαθήση νά τούς έπαναφέρη στόν σωστό δρόμο. Αν όμως αποκαλυφθούν οί πλάνες κάποιου πλανεμένου καί ό ίδιος παραμένη στήν πλάνη, τότε χρειάζεται νά διαφωτισθούν μέ τρόπο οί οπαδοί του. Επειδή μερικοί πλανεμένοι φθάνουν νά δρουν μέσα στήν Εκκλησία, υπάρχει φόβος, άν οί οπαδοί τους μάθουν ξαφνικά ότι όσα τούς έλεγαν ήταν πλάνες, νά σκανδαλισθούν καί νά ξερριζωθοϋν καί άπό τήν Εκκλησία.
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΛΟΓΟΙ Γ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2001

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου