Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012Μαρτύρησαν στά χρόνια τού αύτοκράτορα Άδριανού (έχουμε δρόμο στό όνομά του στήν Πλάκα…). Ή μητέρα Σοφία, τίμια καί θεοσεβής γυναίκα, γρήγορα χήρεψε, καί μέ τίς τρείς κόρες της ήλθε στή Ρώμη. Έκεί συνελήφθησαν, διότι καταγγέλθηκαν σάν φημισμένες χριστιανές. (Ή χήρα μητέρα καί τά τρία κοριτσάκια 12, 10 καί 9 έτών άντίστοιχα φημισμένες χριστιανές!!!!). Άφού άπομόνωσαν τή Μητέρα άρχισαν νά άνακρίνουν τίς κόρες.
Πρώτη παρουσιάστηκε στό Βασιλιά ή δωδεκάχρονη Πίστη. Τής πρότεινε νά άρνηθεί τό Χριστό καί θά τής χορηγούσε τά πάντα, γιά νά ζήσει εύτυχισμένη ζωή. Τά λόγια τής Άγίας Γραφής άποτέλεσαν δυναμική άπάντηση τής Πίστης: "Έν πίστει ζώ τή τού υίού τού Θεού τού άγαπήσαντός με καί παραδόντος έαυτόν ύπέρ έμού". Δηλαδή, ζώ έμπνεόμενη άπό τήν πίστη μου στό Χριστό, πού μέ άγάπησε καί έδωσε τόν εαυτό Του γιά τή σωτηρία μου. Τότε, μετά άπό φρικτά βασανιτήρια τήν άποκεφάλισαν.
Έπίσης μέ τά λόγια τής Άγίας Γραφής, άπάντησε καί ή δεκάχρονη Έλπίδα, όταν τήν ρώτησαν άν άξίζει νά ύποβληθεί σέ τέτοια βασανιστήρια. Ναί άξίζει είπε, διότι "ήλπίκαμεν έπι Θεώ ζώντι, ός έστί Σωτήρ πάντων άνθρώπων, μάλιστα πιστών. Δηλαδή, έχουμε στηρίξει τίς έλπίδες μας στό ζωντανό Θεό, πού είναι Σωτήρας όλων τών άνθρώπων, καί πρό πάντων τών πιστών. Άμέσως τότε κι αύτή άποκεφαλίστηκε.
Άλλά δέν ύστέρησε σέ άπάντηση καί ή ένιάχρονη Άγάπη. Είπε ότι ή ύπαρξή της ειναι στραμμένη "είς τήν άγάπην τού Θεού καί είς τήν ύπομονήν τού Χριστού". Καί βέβαια δέν άργησαν νά άποκεφαλίσουν καί αύτή. Ό δέ Κύριος μετά τρείς ήμέρες παρέλαβε καί τή μητέρα τους.

Καί τό άπολυτίκιον τής Άγίας Σοφίας:
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
᾿Εν ταῖς μάρτυσι λάμπεις Σοφία ἔνδοξε, καὶ στεφάνοις τῆς νίκης περι­κοσμεῖσαι λαμπροῖς· δι᾿ ὃ ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς εὐφημοῦμέν σε, ὅτι θυγάτρια σεμνὰ τῷ μαρτυρίῳ ὁδηγεῖς, ᾿Αγάπην Πίστιν ᾿Ελπίδα· μεθ᾿ ὧν μὴ παύσῃ πρεσβεύειν, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ροή δεδομένων

Ετικέτες-Κατηγορίες

p.Ioannis.Kiparissopoulos. Από το Blogger.

Πληροφορίες

Αναγνώστες

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Για να μπείτε στήν Αγία Γραφή κάντε κλίκ στην εικόνα

ΠΑΤΕΡΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις με τα Πατερικά κείμενα κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ  Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Ορθόδοξο Συναξάρι

Επικοινωνήστε μαζί μας…...

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΓΕΡΩΝ  ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Συνολικές προβολές σελίδας