Σάββατο 26 Μαρτίου 2011

Ευλογησαντος του ιερεως αρχομεθα του ΡΜΒ ψαλμου

Κυριε ,εισακουσον της προσευχης μου ,ενωτισαι την δεησιν μου εν τη αληθεια σου εισακουσον μου εν τη δικαιοσυνη σου.Και μη εισελθεις εις κρισιν μετα του δουλου σου ,οτι ου δικαιωθησεται ενωπιον σου πας ζων.Οτι κατεδιωξεν ο εχθρος την ψυχη μου,εταπεινωσεν εις γην την ζωη μου.Εκαθισε με εν σκοτεινοις ,ως νεκρους αιωνος,και ηκηδιασεν επ"εμε το πνευμα μου,εν εμοι εταραχθη η καρδια μου.Εμνησθην ημερων αρχαιων ,εμελετησα εν πασι τοις εργοις σου,εν ποιημασι των χειρων σου εμελετων.Διεπετασα προς σε τας χειρας μου,η ψυχη μου ως γη ανυδρος σοι.Ταχυ εισακουσον μου ,Κυριε,εξελιπε το πνευμα μου.Μη αποστρεψεις το προσωπον σου απ εμου,και ομοιωθησομαι τοις κατεβαινουσιν εις λακκον.Ακουστον ποιησον μοι το πρωι το ελεος σου ,οτι επι σοι ηλπισα.Γνωρισον μοι,Κυριε,οδον ,εν η πορευσομαι,οτι προς σε ηρα την ψυχην μου.Εξελου με εκ τον εχθρων μου,Κυριε,προς σε κατεφυγον.Διδαξον με του ποιειν το θελημα σου,οτι συ ει ο Θεος μου.Το πνευμα σου το αγαθον οδηγησει με εν γη ευθεια ενεκεν του ονοματος σου,Κυριε ζησεις με.Εν τη δικαιοσυνη σου εξαξεις εκ θλιψεως την ψυχην μου,και εν τω ελεει σου εξολοθρευσεις τους εχθρους μου.Και απολεις παντας τους θλιβοντας την ψυχην μου, οτι εγω δουλος σου ειμι.


Και ευθυςτο <Θεος Κυριος>
μετα των στιχων αυτου
Ειτα τα παροντα τροπαρια
Ηχος δ'.Ο υψωθεις εν τω Σταυρω

Των Ασωματων λειτουργων Αρχιστρατηγε,ο κατ'ενωπιον Θεου παρισταμενος ,και ταις εκειθεν,λαμψεσι λαμπομενος,φαιδρυνον,αγιασον τους πιστως σε υμνουντας ,πασης απολυτρωσαι του εχθρου τυραννιδος ,και ειρηναιαν αιτησαι ζωην,τοις Βασιλευσι και πασι τοις περασι.

Δοξα

Των ουρανιων στρατιων Αρχιστρατηγοι,δυσωπουμεν υμας ημεις οι αναξιοι,ινα ταις ημων δεησεσι τειχησητε ημας,σκεπη των πτερυγων της αυλου υμων δοξης ,φρουρουντες ημας,προσπιπτοντες εκτενως και βοωντας εκ των κινδυνων λυτρωσασθε ημας ως Ταξιαρχαι των ανω δυναμεων.

Και νυν Θεοτοκιον

Ου σιωπησωμεν ποτε Θεοτοκε,τας δυναστειας σου λαλειν οι αναξιοι ειμη γαρ συ προιστασο πρεσβευουσα,τις ημας ερρυσατο εκ τοσουτον κινδυνων,τις δε διεφυλαξεν εως νυν ελευθερους?Ουκ αποστωμεν Δεσποινα εκ σου .Σους γαρ δουλους σωζεις αει εκ παντοιων δεινων.

Ειτα ο Ν"(50)ψαλμος

Ελέησόν με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός Σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών Σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επί πλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. σοι μόνω ήμαρτον, και το πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα, όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις Σου, και νικήσης εν τω κρίνεσθαί Σε. Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην, και εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας Σου εδήλωσάς μοι. Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι, πλυνείς με, και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν Σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Μη απορρίψης με από του προσώπου Σου, και το Πνεύμα Σου το Αγιον μη αντανέλης απ'εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου Σου, και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τας οδούς Σου, και ασεβείς επί Σε επιστρέψουσι. Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην Σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν Σου. Ότι, ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεώ, πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουθενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία Σου την Σιών, και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν Σου μόσχους.

Και μετ"αυτον ο Κανων,ου η ακροστιχις
"Επικαλεισθε καμνοντες τους Αγγελους"
Εν δε τοις Θεοτοκιοις <Αθανασιω>
Ωδη α' Ηχος πλ.δ".Υγραν διοδευσας

Εκ βαθους καρδιας μου προσελθων,ναω τω πανσεπτω των αυλων σου λειτουργων,Αγια Τριας τουτους φρουρους μοι,εκδυσωπω σε προστησαι εκαστοτε.

Πολλαις περιπεπτωκα συμφοραις ,και νοσοις ποικιλαις εκ πολλων μου αμαρτιων,διο Μιχαηλ ο Ταξιαρχης και Γαβριηλ με πασων τουτων ρυσασθε.

Ισταμενος εμπροσθεν τριλαμπρους,θεοτητος αιγλης και θεουμενος μετοχη,φωτος του αρρητου Ταξιαρχα,της των παθων με σκοτωσεως λυτρωσαι

.Κακιας και βλαβης των δυσμενων,Μιχαηλ ο αρχων των Αγγελων με εξελου,και πασαν πικριαν της ψυχης μου,εις γλυκασμον ευμενως μεταποιησον.

Και νυν.Θεοτοκιον.

Αρρητως συνελαβες Μαριαμ,Θεον των απαντων ,εν γαστρι σου παρθενικη,διο μετα παντων των Αγγελων υπερ ημων ως Υιον σου ικετευσον.

Ωδη γ"Ουρανιας αψιδος

Απορησας εκ παντων οδυνηρως κραζω σοι, προφθασον καμοι Ταξιαρχα ,τω εκζητουντι νυν ,την σην αντιληψιν και την ταχειαν σου σκεπην,ως πολλοις προεφθασας και παλαι εσωσας.

Λειτουργοι μυστηριων των του Θεου μεγιστοι,οι προς σωτηριαν ανθρωπων καταπεμπτομενοι,θειοι Αρχαγγελοι,τους σους ικετας φρουρειτε,και προς βιον ενθεον τουτους προτρεπετε.

Επι κλινης αθλιως κατακλιθεις ερριμαι,προ πυλων ναου σου,Αγγελων ω Αρχιστρατηγε,συ κατοικτειρησον τον σον ικετην και δος μοι,της ψυχης την ιασιν και την του σωματος.

Δοξα

Ικεσιαν μου ταυτην ,την πενιχραν προσδεξαι,ην απο καρδιας εν ποθω και κατανυξει προσαγω σοι,θειε Αρχαγγελε,και προς τον Κτιστην μου ταυτην ,αναφερων αιτησαι πταισματων αφεσιν.

Και νυν.Θεοτοκιον

Θεολογων αι γλωσσαι το επι σοι μεγιστον ,εξειπειν τολμωσαι αδυνατουσιν Αγνη,μυστηριον,διο τους σιγη τουτο προσκυνουντας Παρθενε, και πιστως δοξαζοντας σκεπε και φυλαττε.

Διασωσον απο κινδυνων τους δουλους σου,Μιχαηλ Νοε,οτι παντες εν πειρασμοις ναω σου προστρεχομεν,ως ταχιστον βοηθον των εν πονοις.

Επιβλεψον εν ευμενεια,Πανυμνητε Θεοτοκε,επι την εμην χαλεπην του σωματος κακωσιν και ιασαι της ψυχης μου το αλγος.

Ειτα μνημονευει ο ιερευς
των δι'ους η παρακλησις γινεται
και ψαλλομεν το <Κυριε ελεησον>
Ο ιερευς ,οτι ελεημον
και ευθυς λεγομεν καθισμα
. Ηχος β"Πρεσβεια θερμη.

Πρεσβειαν την σην αιτουμεθα Αρχαγγελε,οι παλαι τε και νυν τω Ναω σου προστρεχοντες ,Μιχαηλ πρωταγγελε φανηθι,και τας παγιδας του εχθρου διαλυσον,ως εχων εξουσιαν Αρχιστρατηγε.

Ωδη δ' Εισακηκοα Κυριε

Συμβουλια του οφεως,υπακουσας ολως,Θεου Αρχαγγελε,παρρησιας σης γεγυγνωμαι,μεταγνοντα ηδη μη παριδης με. .

Θεωριας ,Αρχαγγελε,των σκοτεινοτατων δαιμονων ρυσαι με ,εν καιρω οτε του σωματος ,η ψυχη μου μελλει εκχωριζεσθαι.

Επι σοι τας ελπιδας μοου,ολας ανεθεμην,Θεου Αρχαγγελε,την ψυχην μουπαραμυθησον,και σαρκος τους πονους καταπραυνον.

Δοξα

Καταφυγιον απαντες,και ωχηρωμενον πυργον,πυριμορφοι,τον ναον υμων,Αρχαγγελοι,κεκτημενοι νυν υμιν προσφευγομεν.

Και νυν Θεοτοκιον

Αποσταντα του κτιστου μου,αλλ'εν μετανοια επανερχομενον,τουτω παλιν με οικειωσον,συ Παρθενομητορ,μεσιτειαις σου.

Ωδη ε'Φωτισον ημας

Απαντα φλογμον αθυμιας αποσβεσατε,της ταπεινης μου ψυχης οι πυρσολαμπεις ,και της χαρας υμων δροσον ταυτη εκπεμψατε.

Μετρω των κακων υπερεβην παντα ανθρωπον,διο οδοντων δρακοντος φοβερου,καταπιειν με ζητουντος ,Αγγελοι σωσατε.

Νικην των εχθρων,των αυλων, ω Αρχαγγελοι, των κινουμενων παντοθεν καθ"ημων,συμπολεμουντες αορατως μοι παρεχετε.

Δοξα

Ολον μου τον νουν ,αστραπαις ταις εκ προσωπου σου,καταλαμπρυνας καθαρον Μιχαηλ,ινα τρανως καθορω σου καλλος το αρρητον.

Και νυν Θεοτοκιον

Νεαν και δεινην,εφιστασαν μοι την εφοδον,εκ ληστρικων του πονηρου προσβολων,ση Θεοτοκε δυναμει αρδην απωλεσον.

Ωδη s"Την δεησιν εκχεω

Νεοτητος της εμης Αρχαγγελε,αμαρτιας και αγνοιας μου πασας, τον ποιητην και Θεον μου δυσωπει,επιλησθηναι εν ωρα της κρισεως,και μοιρας αυτου της δεξιας,δωρεαν με ποιησαι συμμετοχον.

Τους μωλωπας και τα τραυματα οιδας,της αθλιας μου σαρκος Ταξιαρχα,και την πικραν και ολεθριον ταυτης ,της ταλαιπωρου καρδιας μου κακωσιν διο τη δεησει μου προσχων,θεραπειαν την τουτων μοι βραβευσων.

Εισακουσον,Μιχαηλ Αρχαγγελε,της φωνης των εν τω θειω ναω σου,και προ της σης θειοτατης εικονος ,γονυπετουντων θερμαις παρακλησεσι,και δος των ευχων επιτυχειν,και χαρα απελθειν εις τα ιδια.

Δοξα

Συνεκδημον εν εξοδω ψυχης μου,προς πορειαν την ουρανιων εχειν,σε δυσωπω, Μιχαηλ Ταξιαρχα,και της ζωης μου ενταυθα συλληπτορα,προς πασαν παραταξιν εχθρων,και φρουραν μουκαι σκεπην και φυλακα.

Και νυν Θεοτοκιον

Ανεικαστον του εκ σου γεννηθεντος ,Θεοτοκε αειπαρθενε οιδα,την δια σου σωτηριαν τω κοσμω,και ευσπλαχνιαν και οικτον και ελεον διο υπερ παντων των πιστων,προς αυτον σε μεσιτην προβαλλομαι.

Διασωσον απο κινδυνων τους δουλους σου ,Ταξιαρχα,οτι παντες προς τον Θεον μεσιτην θερμοτατον,κεκτημεθα,Αρχαγγελε του Κυριου.

Επιβλεψον εν ευμενεια,πανυμνητε Θεοτοκε ,επι την εμην χαλεπην του σωματος κακωσιν,και ιασαι της ψυχης μου το αλγος.

Μνημονευει παλιν ο ιερευς
των δι'ους η παρακλησις
γινεται και ψαλλομεν το Κυριε ελεησον
μετα την εκφωνησην ,Οτι ελεημων>
Κοντακιον
Ηχος δ' Ο υψωθεις εν τω Σταυρω

Οι τω Ναω σου τω σεπτο παρεδρευοντες ,και εν αυτω σε ευσεβως μεγαλυνοντες ,ως των αυλων ταξεων πρωτευοντα,πιστει δυσωπουμεν σε, Αρχιστρατηγε θειε ,πασης εξελου ημας της εχθρων τυραννιδος, και της μελλουσης ρυσαι απειλης ,και της γεεννης ταις σαις παρεκλησεσι.

Προκειμενον, Ηχος δ"
<Ο ποιων τους Αγγελους αυτου πνευματα
και τους λειτουργους Αυτου πυρος φλογα>
στιχ.Ευλογει η ψυχη μου τον Κυριον.
Ο ιερευς :Το Ευαγγελιον κατα Ματθαιον (κεφ.18,στιχ 10-20)

Ειπεν ο Κυριος .Ορατε μη καταφρονησητε ενος των μικρων τουτων ,λεγω γαρ υμιν οτι οι αγγελοι αυτων εν ουρανοις δια παντος βλεπουσι το προσωπον του πατρος μου του εν ουρανοις,ηλθε γαρ ο υιος του ανθρωπου σωσαι το απολωλος .Τι υμιν δοκει?εαν γενηται τινι ανθρωπω εκατον προβατα και πλανηθη εν εξ αυτων ,ουχι αφεις τα ενενηκοντα εννεα επι τα ορη,πορευθεις ζητει το πλανωμενον?και εαν γενηται ευρειν αυτο ,αμην λεγω υμιν,οτι χαιρει επ αυτω μαλλον,η επι τοις ενενηκοντα εννεα τοις μη πεπλανημενοις.Ουτως ουκ εστι θελημα εμπροσθεν του πατρος υμων του εν ουρανοις ινα αποληται εις των μικρων τουτων.Παλιν αμην λεγω υμιν οτι εαν δυο υμων συμφωνησωσιν επι της γης περι παντος πραγματος ου εαν αιτησωνται ,γενησεται αυτοις παρα του πατρος μου του εν ουρανοις ου γαρ εισι δυο η τρις συνηγμενοι εις το εμον ονομα ,εκει ειμι εν μεσω αυτων.

Ο χορος.Δοξα Σοι Κυριε δοξα σοι
Δοξα
Ταις των Ασωματων πρεσβειες ελεημων.
Και νυν.Ταις της Θεοτοκου.
στιχ.Ελεησον με ο Θεος.
Ηχος πλ.β"Ολην αποθεμενοι

Ταξιαρχαι μεγιστοι,και αρχηγοι των αγγελων,προσταται θερμοτατοι, Μιχαηλ και Γαβριηλ,πασης κτισεως οι περι την ακτιστον της Τριαδος δοξαν ,εν υψιστοις διιπταμενοι, και επινικιον υμνον τον τρισαγιον μελποντες ,Θεον τον τρισυποστατον ,κτιστην των απαντων και ευσπλαχνον ,θειαις προστασιαις υμων απαντας ,της Αυτου ελλαμψεως.

Ο ιερευς ,Σωσον ο Θεος τον λαον σου.
Το Κυριε ελεησον και μετα την εκφωνησιν
<<Ελεει και οικτιρμοις>>
Ωδη ζ"Οι εκ της Ιουδαιας

Τη δυναμη σου πασης ,λοιμικης ασθενειας και πυρετου χαλεπου ,τους σε προσκαλουμενους ,απαλλαξον εν ταχει ,Μιχαηλ Αρχιστρατηγε, και οφθαλμιας δεινης και πασης μαλακιας.

Οι τον θρονον κυκλουντες της τρισυποστατου Θεοτητος Αγγελοι,και λαμψεως εκεινης μετεχοντες αρρητως τοις εν σκοτει καθευδουσι,αντιπαρεχοντες φως νυκτος απολυτρουσθε.

Υπομαζια βρεφη,αγκαλων των μητρωων καταθεριζονται,θανατω πικρωτατω διο συγκοπτομενας ,Ταξιαρχα οικτειρησον,την κατ"αυτων του Θεου οργην εξιλεωσας.

Δοξα

Σωτηριαν παρασχου,τοις μακροθεν απασιν επιφοιτησασι ,συναμα τοις πλησιον Ναω σου τω αγιω Μιχαηλ Αρχιστρατηγε,των ορατων τε αυτων εχθρων και αορατων.

Και νυν ΘεοτοκιονΣε την Μονην Παρθενον ,και μητερα απαντων του Βασιλεως Χριστου,Θεου του ζωοδοτου, υμνουμεν ,προσκυνουμεν Μαριαμ χαριτωνυμε,και ευλογουμεν πιστως εις παντας τους αιωνας.

Ωδη η"Τον Βασιλεα των ουρανων

Αποτεφρωσαντες ,τα υλωδη μου παθη, τω πυρι της Υμων απαθειας ζην με εν αγνεια,Αρχαγγελοι φρουρειτε.

Γενναιοφρονως μοι,και στερρα διανοια,προσβολας του διαβολου τροπουσθαι,θειε Ταξιαρχα,τη ση δυναμει διδου.

Γαληνην ανωθεν ,τοις ικετες σου διδου ,Μιχαηλ ο Αρχων των αγγελων, περιφερομενος τοις κυμασι του βιου.

Δοξα

Επι τα παλαι σου ,κατιδοντες σημεια,παρεγενοντο τα πληθη των ωδε,δειξον ουν καν τουτοις ,την σην θαυματουργιαν.

Και νυν Θεοτοκιον

Ιθυνον Δεσποινα τον εμον βιον παντα ,προς τον θειον νομον του Χριστου μου,πεμπτουσα μοι χαριν την σην εις σωτηριαν.

Ωδη θ'Κυριως Θεοτοκον

Λιμενι του Σωτηρος ,την οικτραν ψυχην μου, χωριζομενοι του σωματος Αγγελοι ,της μετανοιας ιστιω εγκαθορμισατε.

Ο ρυστης και φρουρος μου και παραμυθια ,της τελευταιας πνοης μου Αρχαγγελε, μη απ εμου χωρισθειης ,και τοτε δεομαι.

Υποπτεροι τελουντες ,ταχει λειτουργειται,και φοβεροι τοις πολλοις επιδεικνυσθε,διο εμοι επελθοντες ,φαιδροι οφθειητε.

Δοξα

Συν πασαις ουρανιων,ταις χοροστασιαις,υπερ ημων τον Θεον ικετευετε,οι αρχηγοι των Αγγελων και υπερευχεσθε.

Και νυν Θεοτοκιον

Ως Μητηρ του Θεου μου ,Κορη Παναγια,τοις οικτιρμοις σου,ημερα της κρισεως ,του σου Υιου ημας ρυσαι της κατακρισεως.

Και ευθυς το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ και τα εξης .

Μεγαλυναρια

Ω της θεωριας σου της φρικτης ,και της καλλονης σου ,της πυρινης και θεαυγους ,κατεχεις το σκηπτρον Μιχαηλ τη χειρι σου,και μελπεις τη Τριαδι ,υμνον τρισαγιον.

Πρωτος ως υπαρχων της στρατιας, της επουρανιου Αρχιστρατηγε Μιχαηλ,παρεσο,προστατα,παντων ημων εν μεσω των πιστει τε και ποθω ανευφημουντων σε.

Εχων σε προστατην και βοηθον, φυλακα και ρυστην,της ψυχης μου της ταπεινης ,Μιχαηλ πρωταρχα,και μεγα Ταξιαρχα,εν ωρα του κινδυνου συ μι βοηθησον.

Μιχαηλ Αρχαγγελε του Χριστου, μη ελθεις ως λεων αγριωτατος επ εμε,μηδε την ψυχην μου αρπασης ως στρουθιον,εν ωρα του θανατου συ μοι βοηθησον.

Χαιροις ,ιερωτατε Γαβριηλ,χαιροις ω προστατα, των Αγγελων προμηνυτα,χαιροις ο το χαιρε μηνυσας τη Παρθενο εν Ναζαρετ τη πολει ,σε μεγαλυνομεν.

Δευτε ευφημησωμεν οι πιστοι,τους δυο φωστηρας τους μεγαλους και φωταυγεις,Μιχαηλ τον μεγαν και Γαβριηλ τον θειον,τους δυο Ταξιαρχας του Παντοκρατορος.

Πασαι των αγγελων αι στρατιαι ,Προδρομε Κυριου,Αποστολων η δωδεκας, οι Αγιοι Παντες μετα της Θεοτοκου,ποιησατε πρεσβειαν εις το σωθηναι ημας.

Ειτα το Τρισαγιον,Παναγια Τριας

Πατερ Ημων

Ο ιερευς ,Οτι σου εστιν..

και το απολυτικιον..ηχος δ"

Των ουρανιων στρατιων Αρχιστρατηγοι,δυσωπουμεν υμας δεησεσι τεχησητε ημας,σκεπη των πτερυγων της αυλου υμων δοξης ,φρουρουντες ημας ,προσπιπτοντες εκτενως και βοωντας εκ των κινδυνων λυτρωσασθε ημας ως Ταξιαρχαι των ανω δυναμεων.

Ο ιερευς μνημονευσας και παλιν των πιστων,

υπερ ων η παρακλησις γινεται,

ποει απολυσιν.

Μετα δε ταυτην,εν οσω ασπαζομεθα την Αγιαν Εικονα ,

ψαλλεται το παρων.

Ηχος β' Οτε εκ του ξυλου

Παντας τους την θειαν και σεπτην, σου ασπαζομενους εικονα,Μιχαηλ μεγιστε,πασης απολυτρωσαι οργης και θλιψεως,και θανατου απαλλαξον,πικρου,αιφνιδιου,και δεινης κακωσεως ,σοφε Ταξιαρχε,οπως προστασιαις σου θειαις παντοτε σωζομενοιποθω,το σεπτον σου ονομα γεραιρωμεν.

Την πασα ελπιδα μου εις σε αντιθημι Μητερ του Θεου φυλαξον ημας υπο την σκεπην σου.

Ο ιερευς ,Δι"ευχων.

77 σχόλια:

 1. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΑΥΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΛΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ταξιαρχη μου ελεισον με σε εχω αναγκη
  δοσμου δυναμη υπομονη εχε γερους τους ανθρωπους που αγαπω ο θεοσ να εχει γερο τον παπα στρατη τον εχουμε αναγκη. μαρια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ταξιάρχη μου,μην μ'αφήσεις,ο Σπύρος Σου.........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ταξιάρχη μου κάλε μου Αρχάγγελε σου ζήτω με πόνο ψυχής να βοηθήσεις τον πατέρα μου.Σε χρειάζεται τόσο πολύ.Θέλω να είσαι πάντα κοντά του και να γίνει γρήγορα καλά.
  ΕΥΑΛΛΕΛΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΔΩΣΕ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΟΥ. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΦΥΛΑΓΕ ΜΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΩΣΕ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑ. ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ.ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ταξιάρχη μου, βοήθησέ μας και προστατευσέ μας. Δώσε υγεία στο συζυγό μου και απάλλαξε τον απο το βασανιστικο προβλημά του. Σε ευχαριστούμε και σε προσκυνούμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. σε χρειαζομαι και ζητω να εισαι κοντα μου ταξιαρχη μου..σε παρακαλω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. κυβερνητη ταξιαρχα ελεησεμε και προστατεψε με...αμην...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ταξιάρχη μου, μη με αφήσεις, σε ικετεύω...
  Προστάτεψε με, πάρε τον πόνο από την καρδιά μου και αντικατέστησε τον με χαρά! Σε εκλιπαρώ Ταξιάρχη μου, γίνει σκέπη της ψυχής μου, πάρε μακριά αυτές τις δύσκολες μέρες, κανε το θαύμα σου να πάνε όλα καλά...
  Σε ευχαριστώ για όλα, Ευγενία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ευχαριστούμε πολύ.
  Ο Ταξιάρχης μας να προστατεύει όλο τον κόσμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΦΟΒΟ ΘΕΟΥ!ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΥΩ Κ ΖΩ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΙΓΕ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΙΚΕΤΕΥΩ ΦΥΛΑΓΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ Κ ΟΣΟΥΣ ΣΕ ΑΓΑΠΟΥΝ Κ ΛΕΝΕ ΜΕ<ΦΟΒΟ Κ ΑΓΑΠΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΣΥΓΧΩΡΑΜΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΩΛΗ Κ ΕΙΣΑΚΟΥΓΕ ΣΕ ΙΚΕΤΕΥΩ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΜΟΥ! ΣΤΑΣΟΥ ΣΕ ΙΚΕΤΕΥΩ ΠΛΑΙ ΣΕ ΜΕΝΑ Κ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ .ΑΞΙΩΣΕ ΜΕ ΝΑ ΕΡΘΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΥ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩ! Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ Κ ΣΕ ΕΣΕΝΑ!ΣΥΓΧΩΡΑ ΜΑΣ! ΑΜΗΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΟΥ ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ.ΜΗ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ.ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΜΕ ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΣΟΥ.ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΟΥ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ.ΕΧΕ ΜΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΕΠΗ ΣΟΥ,ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕ ΜΕ ΝΑ ΕΡΘΩ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΙΣΩ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΣΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΚΑΝΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΣΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΟΥ.ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ φύλακα και οδηγέ της άθλιας και πονεμένης μου ψυχής σου ζητώ να μεσιτέυσεις στον ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ για υγεία και γαλήνη. Μην αφήνεις τον ανάξιο μου χέρι και κράτα με μέχρι το τέλος . Αξίωσε με να έρθω και από κοντά να σε προσκυνήσω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ ,ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΕ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΩ ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΑΠΑΝΕ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΑΩ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΝΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΟΥ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΩΣΕ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΥΤΗΧΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΚΙ ΕΓΩ ΕΧΕ ΜΑΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΑ ΚΑΚΑ ΑΜΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ταξιάρχη μου βοήθησε με

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Αξίωσέ με να έρθω να σε προσκυνήσω , το καλοκαίρι που έρχεται και να ανταπεξέλθω στο νέο πόστο της εργασίας μου (δώσε μου φώτιση και γρήγορο νου)...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. αρχαγγελοι του θεου βοηθηστε το βρεφος γεωργιον απο το σημαδι στην καρδια του και απο τον αριστειδη τον καρκινο που τον ταλαιπωροι φυλαξτε και ημας υπο την σκεπη των πτερυγων σας αμην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. βοήθησε άγιε ταξιάρχη την οικογενεια μου , να είναι ευτυχισμένη και γερή, τα αδέρφια μου , και εμένα τον αμαρτωλό να βρω τον δρόμο μου .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. οσο παράλογο κι αν ακούγεται τον Ταξιαρχη δεν τον ήξερα. Προς θεου γνώριζα τον αρχάγγελο Μιχαηλ και Γαβριηλ αλλά χωρις λεπτομεριες. Αυτά τα λιγα από τα βιβλία των θρησκευτικώνκαι το κατηχητικό που έκανα μικρή. Φέτος έμαθα για τον Ταξιάρχη Μανταμάδου. Όλα έγιναν εξαιτίας μιας συγκυρίας και ξαφνικά μια σειρά από γεγονότα ξεδιπλώθηκαν γύρω από τον Ταξιάρχη. Ταξίδεψα μέχρι το νησί ανήμερα στη γιορτή του και προσκύνησα τη χάρη του. Το πιο όμορφο ταξίδι θα λέω για πολύ καιρό μέχρι να ξαναπάω μακάρι με όλη μου την οικογένεια. Σήμερα στη χάρη του πάλι παρακαλάω να με βοηθήσει. Θεωρούσα ότι ποτέ δεν έγινε ένα θαύμα για μένα αλλά συνειδητοποίησα ότι έχουν γίνει τόσα πολλά που τα θεωρούσα δεδομένα. Ζητώ συγχώρεση γι αυτή μου την αχαριστία. Δεν ξέρω αν όλα όσα συνέβησαν φέτος ειδικά υπήρχε λόγος να συμβούν. Ξέρω ότι έμαθα για εκείνον και με τη σειρά μου τα παιδιά μου θα μάθουν από εμένα. Στη χάρη σου Ταξιάρχη να με αξιώσεις να ξανάρθω να μάθω πιο πολλά. Βοήθησε με να κρατήσω την αξιοπρέπεια μου. Ευχαριστώ και συγνώμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΟΥ ΣΕ ΕΚΛΙΠΑΡΩ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ!ΑΜΗΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΘΑ ΕΡΘΩ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩ ΤΗ ΧΑΡΗ ΣΟΥ..ΟΣΟ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΠΟΡΩ..ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ..ΣΕ ΙΚΕΤΕΥΩ..ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΛΑ ΚΑΛΑ..ΝΑ ΓΙΝΩ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ..

   Διαγραφή
 24. Tαξιάρχη μου, βοήθα τον δούλο σου Δημήτριο. Απάλλαξέ τον από το πρόβλημά του και δώσε του την ευκαιρία να δουλέψει για τη σωτηρία του. Μην τον αφήσεις να πεθάνει τώρα. Δεν είναι έτοιμος.
  ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ταξιαρχη μου βοηθησε την δουλη σου την Μαρια. Μην την αφησεις σε παρακαλω.. η κορη θα παρει το ονομα σου για να σε υμνουν κ εδω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. MEGALH H XARH SOU TAXIARXH MOU, S EYXARISTW POU VRISKESAI PANDA STO PLEYRO MAS PAROLI THN AMARTWLOTHTA MAS. SKEPE KAI FULAGE OLOUS POU EPIKALOUNTE THN XARH SOU

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΟΥ, ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ. ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΦΥΛΑΞΕ ΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΕΠΗ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕ ΤΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΣΟΥ. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΟΥ ΦΥΛΑΓΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΕΠΗ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ!ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕ ΤΑ ΦΩΤΙΖΕ ΤΑ ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΑΡΗ ΣΟΥ ΘΑ ΕΡΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Ταξιαρχη μου ελεησε τη δουλη σου χριστινα μην την εγκαταλειπεις εισαι η ελπιδα και το φως μας αρχιστρατηγε μου. Κανε το θαυμα σου και μαζι της θα ερθουμε στη χαρη σου να σε προσκυνησουμε, ταγμενο στο ονομα σου το πρωτο μας παιδι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ταξιάρχη μας βοήθησε μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ταξιάρχη μου σου ζητώ να με συγχωρέσεις, που πρίν πολλά χρόνια ήρθα στο νησί και δεν ήρθα να σε προσκυνήσω! Άλλοι άνθρωποι έρχονται για προσκύνηση της Αγίας Εικόνας σου απο τα πέρατα της γής και εγώ, ενώ ήρθα στη Μυτιλήνη δεν ήρθα στο Μοναστήρι σου... Άπο τότε πολλές φορές άκουγα για εσένα και την μεγάλη αγάπη που σου έχουν γνωστοί μου και φίλοι.

  Σήμερα ψάχνοντας για την παράκλησή σου, βρήκα αυτό το μπλόγκ. Διάβασα τις αιτήσεις των ανθρώπων για βοήθεια και σε παρακαλώ θερμά βοήθησέ όλους τους πονεμένους ανθρώπους... Δεν έχουν κανένα αυτές τις δύσκολες ώρες, στηρίζονται στη μεγάλη αγάπη τους προς εσένα Αρχάγγελε Ταξιάρχη!

  Γονατιστή και αμαρτωλή προσεύχομαι και σου ζητώ να με βοηθήσεις στην αναγνώριση του πτυχίου μου που περιμένω... Εξαρτάται το επαγγελματικό μου μέλλον απο αυτό το πτυχίο. Μόνο με θαύμα θα μπορέσει να γίνει... Και εσύ "πραγματοποιείς θαύματα..."
  Έτσι μου είπε κάποιος φίλος μου όταν του είπα ότι αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα με την αναγνώριση, που τόσο έχω ταλαιπωρηθεί με αυτό το πτυχίο.. Μου είπε "προσευχήσου στον Ταξιάρχη, κάνει φοβερά θαύματα και εγώ χτές ήρθα απο Μυτιλήνη. Είναι ο προστάτης μου..." Έκλαψα πικρά απο τότε... Γιατί θυμήθηκα ότι δεν ήρθα να σε προσκυνήσω και όταν άκουγα για εσένα ήμουν ένας απλός ακροατής... Προσπαθούσες να μου δείξεις την παρουσία σου, αλλά εγώ ποτέ δεν πρόσεχα...

  Τώρα στα δύσκολα εμφανίστηκες ξανά... Ευχαριστώ που δεν με ξέχασες γλυκέ μου Αρχάγγελε ... Βοήθησέ με... Υπόσχομαι να έρθω να σε προσκυνήσω και να μιλώ για εσένα σε όλους τους ανθρώπους... Κάνε αυτό το θαύμα άν είναι προς όφελος της ψυχής μου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Ταξιαρχη μου βοηθησε μας σε παρακαλουμε τους αμαρτωλους στον αγωνα που κανουμε για να αποκτησουμε παιδακι και αξιωσε μας να ερθουμε μαζι με το μωρο η με τα μωρα μας να προσκυνησουμε την χαρη σου!!!Μεγαλη η Χαρη Σου κ Δοξασμενο το Ονομα Σου Αρχαγγελε Μιχαηλ!!!Σκεπε κ Φυλλατε ολο τον κοσμο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. ΣΕ ΕΧΩ ΠΡΟΣΤΑΤΗΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΛΑΚΑ ΚΑΙ ΡΥΣΤΗΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΗΣ
  ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΩΤΑΡΧΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΤΑΞΙΑΡΧΑ, ΕΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΥ, ΣΟΙ ΜΗ ΒΟΗΘΗΣΟΝ.
  ΑΜΗΝ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. ΓΛΥΚΙΕ ΜΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΕΧΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΕΠΗ ΣΟΥ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΨΗΛΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Ταξιαρχη μου χαρισε και παλι την υγεια στη μητερα μου και τον αδελφο της, οπως μου χαρισες και τη δικη μου υγεια. Φυλαγε εμας τους αναξιους υπο την σκεπην σου και αξιωσε μας να ελθουμε και παλι να προσκυνησουμε την χαριν σου υγιεις ψυχικα και σωματικα και με ακομη πιο δυνατη πιστη. Αμην.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ο Ταξιάρχης μας να βοηθάει και να προστατεύει όλο τον κόσμο. Καλή Χρονιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Αγιε αγγελε μου προστατευε την οικογενεια μου απο καθε κακο κ φωτιζε την να βρισκεται παντοτε στο δρομο του θεου. Σε παρακαλω με ολη μου την ψυχη να μεσιτευσεις στον κυριο κ θεο μας για την τοσο μεγαλη δοκιμασια που περναμε.προστατευε κ σκεπαζε ολο τον κοσμο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Χριστός Ανέστη.

  Ο Μέγας Προστάτης μας Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ Ο Μέγας Ταξιάρχης να βοηθά, να φρουρεί και να προστατεύει όλο τον κόσμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Αμήν. Βοήθεια μας Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ Ο Μέγας Ταξιάρχης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Ταξιάρχη μου συχγωρεσέ με και βοήθησέ με να βρω τον δρόμο μου.Προστάτευε τους αγαπημένους μου
  ανθρώπους. Αξίωσέ με να έρθω και φέτος και να κάνω το τάμα μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Άγιε μου Ταξιάρχη προστάτευε την οικογένεια μου και δωσε φώτιση σε εμένα και τον άντρα μου..βοήθησε μας σε παρακαλώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Ταξιαρχούλη μου γλυκέ σε αγαπώ συγχώρεσέ με σε ευχαριστώ για την μεγάλη σου αγάπη και το έλεος σου. Προστάτεψε όλον τον κόσμο Τελευταία εμένα. Δοξασμενο το όνομά σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Αγιε Ταξιαρχη μου εχω στα χερια μου μια εικονα σου δεν ξερω αν ειναι τυχαιο ακουω πως κανεις πολλα θαυματα.Αν καταφερεις εστω γιαλιγο να ακουσεις και εμενα την αμαρτωλη γιατι εχουν αλλοι ποιο πολυ την αναγκη σου .κανε ενα θαυμα και για μενα εχω αναγκη απ'τα χρηματα βοηθησεμε Αγιε Ταξιαρχη πρεσβευε για ολο των κοσμο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Αγιε Ταξιαρχη μου εχω στα χερια μου μια εικονα σου δεν ξερω αν ειναι τυχαιο ακουω πως κανεις πολλα θαυματα.Αν καταφερεις εστω γιαλιγο να ακουσεις και εμενα την αμαρτωλη γιατι εχουν αλλοι ποιο πολυ την αναγκη σου .κανε ενα θαυμα και για μενα εχω αναγκη απ'τα χρηματα βοηθησεμε Αγιε Ταξιαρχη πρεσβευε για ολο των κοσμο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Ταξιάρχη μου γλυκέ, εσύ που πάντα βοηθάς όλο τον κόσμο σε παρακαλώ μέσα από τα βάθυ της ψυχής μου δίνε μου δύναμη να αντιμετωπίζω με υπομονή και πίστη όλα τα πράγματα που έρχονται στη ζωή μου.....όπως μέχρι τώρα με βοήθησες και μου έδωσες δύναμη , κάθε φορά που κάνω τις εξετάσεις μου φοβούμενη για την ασθένειά μου , κάθε φορά που νιώθω φόβο και αδύναμη....
  Σε ευχαριστώ Ταξιάρχη μου και εύχομαι σύντομα να με αξιώσει ο Κύριος να έρθω εκεί στη Μυτιλήνη για να σε δω.....αν και για μένα βρίσκεσαι παντού όπου σε χρειαζόμαστε και ζητάμε τη βοήθειά σου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. ταξιαρχη μου βοηθησε τη δουλη σου ιουλια σε αυτη τη μαχη που δινει κανε το θαυμα σου να ερθει το καλοκαιρι που ερχεται να προσκυνησει τη χαρη σου σε παρακαλω μην με εγκαταλειπεις τωρα ζητω ταπεινα τη μεσιτεια σου για χαρη της

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΚΑΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ.ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΟΥ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Ταξιαρχη μου βοηθησε με σημερα!!!ξερεις εσυ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Ταξιαρχη μου βοηθησε με σημερα!!!ξερεις εσυ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. ΑΡΧΗΣΤΡΑΤΗΓΕ ΤΩΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΩΣΕ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ. ΣΤΑΣΟΥ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕ ΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. ΑΞΙΩΣΕ ΜΕ ΝΑ ΕΡΘΩ ΣΤΗ ΧΑΡΗ ΣΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΟΥ,ΣΥΝΧΩΡΗΣΕ ΤΊΣ ΑΜΑΡΤΊΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΉΘΗΣΕ ΜΕ ΜΕ ΤΗ ΧΆΡΗ ΣΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΟΥ,ΣΥΝΧΩΡΗΣΕ ΤΊΣ ΑΜΑΡΤΊΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΉΘΗΣΕ ΜΕ ΜΕ ΤΗ ΧΆΡΗ ΣΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ ΜΕΓΑ ΤΑΞΙΑΡΧΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ..... ΤΑΠΕΙΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΟΝΑΚΡΙΒΟ ΥΙΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΕΛΕΟΣ ΣΟΥ ...ΑΜΗΝ !!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Ταξιαρχη μου σε εκλιπαρω βοηθησε να πανε ολα κατ'ευχην,να ξεπεραστουν ολα τα εμποδια που εμφανιζονται και να εχουν ολα καλη εκβαση...το αφηνω στα χερια Σου...βοηθησε με!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. ΑΓΙΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΤΟΝ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΘΕΟ (ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ)
  ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΚΡΕΜΕΙ ΣΕ ΜΕΝΑ.ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ ΝΙΩΘΩ ΑΔΥΝΑΜΟς ΕΧΩ ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥς ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ ΑΔΙΚΕΙΕς ΒΑΣΑΝΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕς ΖΗΛΕΙΕς ΑΔΙΑΦΟΡΕΙΕς ΚΑΚΙΕΣ ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ ΟΜΩς ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΘΕΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΔΕΝ ΚΡΑΤΑΩ ΚΑΚΙΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΞΙΟΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ.ΘΕΕ ΜΟΥ ΟΜΩς ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΕΧΩ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΓΚΗ ΕΧΩ ΧΑΣΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ- ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟς-ΕΧΕΙ ΔΙΑΛΥΘΕΙ Ο ΓΑΜΟς ΜΟΥ- ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΣΕ ΕΚΛΗΠΑΡΩ
  ΘΕΕ ΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΕ ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΜΕ ΚΑΙ ΒΓΑΛΕ ΜΕ ΣΕ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΦΩΤΙΣΜΕΝΑ ΝΑ ΖΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕς ΣΤΙΓΜΕς ΟΠΩς ΘΕς ΕΣΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΘΕΕ ΜΟΥ.ΑΓΙΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΣΕ ΕΚΛΗΠΑΡΩ ΕΓΩ Ο ΑΝΑΞΙΟς ΔΟΥΛΟς ΤΟΥ ΘΕΟΥ εμμανουηλ ΔΙΑΛΥΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕ ΚΑΘΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΜΕ ΑΠΟ ΖΗΛΟΦΘΟΝΕς ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙς ΚΑΙ ΦΕΡΕ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙς ΧΑΡΟΥΜΕΝΕς ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΕς ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕ ΜΕ ΝΑ ΠΡΑΤΩ ΣΩΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.ΤΟΥς ΖΗΛΟΦΘΟΝΕς ΜΟΥ ΑΞΙΩΣΕ ΤΟΥς ΠΡΟς ΔΟΞΑ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟς ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟς ΣΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΓΑΠΗ ΣΥΜΠΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥς ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΤΕς ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΝΟΥ ΦΩΤΟς ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥς.ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΜΑς ΑΓΙΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΔΙΩΞΕ ΚΑΘΕ ΟΡΑΤΟ Η ΑΟΡΑΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ.ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΔΥΝΑΜΟ ΑΝΥΣΧΗΡΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΚΑΙ ΒΑΝΑΣΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟς ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ (ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΥΙΟς ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟς ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟς ΣΟΥ ΑΓΙΕ ΤΑΞΙΑΡΧΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟς ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Ταξιαρχη μου ,προστατη των παιδιων και της οικογενειας μου ,βοηθησε το 6 μηνων ανηψακι μου Αναστασιο να ειναι καλα στην υγεια του , συντομα να μπορει να τρεχει , να χαμογελαει , ν αγκαλιαζει τη μανουλα του ...σε χρειαζεται πολυ ....αμην ελεησον μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Ταξιάρχη μου, εσύ διάλεξες να έρθεις στο όνειρο της φίλης μου και δώσεις για μένα σημάδι. Αξίωσε με να πιστέψω πάλι, να γίνει καλά το πόδι μου κι οταν περπατήσω με το καλό, αξίωσε με να'ρθω να σε ευχαριστήσω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ ΕΛΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ.ΕΣΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΝΑ ΑΓΓΙΓΜΑ ΣΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.ΚΑΝΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ.ΑΜΗΝ..ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Μεγιστε Μηχαήλ σε ευχαριστώ που είσαι φύλακας, ασπίδα και ρομφαία. Το αντιλαμβάνομαι εκ των υστέρων με την βοήθεια σου ευτυχώς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Η πρόνοια του θεού είναι παντού, εμείς είμαστε τυφλοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Μεγάλη η Χαρη Σου Αρχαγγελε, Δοξασμενο το Ονομα Σου, Φυλαξε μας υπο την σκέπη Σου Προστατευσε μας με τις Φτερουγες Σου, Υπερασπισε μας με το ξίφος Σου, πολεμησε τους εχρους μας , Σωσον ημας . Αμην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Αρχάγελε Μου ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ονομα Σου. Ταπεινα σε Παρακαλώ Σκεπάσε μας με τις ΘΕΙΕΣ ΣΟΥ Πτερουγες,προστάτευσε μας,απο καθε κακό , δώσε την υγεια στο Μιχαλη και θεραπευσε τον,ΜΕΓΙΣΤΕ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΕ ΚΑΝΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΣΟΥ,Σε ικετευω ΧΑΡΙΖΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΚΡΙΒΗ-ΜΟΝΑΧΟΠΑΙΔΙ ΚΟΡΗ ΜΑΣ .Σ ΈΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΕΓΙΣΤΕ ΤΑΞΙΑΡΧΑ ΜΟΥκαι αξιωσε μας να ερθουμε .ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥνα κλυνωμε ταπεινα το γονυ με τις προσευχες μας
  Η

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Ταξιάρχη μου....μεινε διπλα μου σε χρειάζομαι...δωσε μου χρόνια ζωής σε μένα να την οικογένεια μου...βγαλε τις εξετάσεις μου καθαρές...αφησε με να δω τα παιδιά μου μεγάλα...ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΟΥ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Ταξιάρη μου σε ευχαριστώ για τη δύναμη που δίνεις στη μητέρα μου να ξεπεράσει το σοβαρό πρόβλημα της υγείας της. Μείνε κοντά μας προστάτης σε όποια δοκιμασία βοήθησε μας με τη πίστη να ξεπερνούμε τις δύσκολες στιγμές και να προχωράμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Ταξιάρχη μου βοηθησον το δούλο σου Στέφανο σε αυτήν τη μεγάλη μάχη που δίνει και χάρισε του την υγεία του.Αξιωσε μας να έρθουμε στη χάρη σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Ταξιάρχη μου βοήθησον τον δούλο σου Νικόλαο που παλεύει αυτές τις μέρες στην εντατική να γίνει καλά. Μεγάλη η Χάρη σου..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Ταξιάρχη μου αγαπημένε σε παρακαλώ έλα και βοήθησε την οικογένεια μου που ταλαιπωρείται Κάνε καλά το κοριτσάκι μας τη Κατερίνα χάρισε της την υγεία της και σε μας τη χαρά.σε παρακαλώ βοηθησε μας έλα στο σπίτι μας και πάρε τον πόνο μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Αγιε και φοβερε Αρχιστράτηγε Μιχαηλ, προστατευε ολα τα παιδια του κοσμου και φερτα κοντα στην εκκλησια.
  Βοηθησε να ξαναξερδισουμε το κοριτσι μας που παράτησε την εκκλησια και τις σπουδες, εμεινε και εγκυος και μας αποστραφηκε.
  Δεν φαίνεται ευτυχισμενη. Δωσε της μετάνοια και κανε τις σχέσεις μας άριστες, καλυτερες απο πριν.
  Εσυ μπορείς Αρχαγγελε Μιχαηλ να μας βοηθήσεις!!!!
  Σε ευχαριστώ και σε προσκυνώ ταπεινα!
  Μια πονεμενη μανα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άγιε Αρχαγγελε σε ευχαριστώ, αρχισε παλι η επικοινωνια με την κορη μας, αν και απο δυσαρεστη αιτια: Διαγνωστηκε στην 14. βδομαδα της κυησης της εγκεφαλοκηλη στο έμβρυο.

   Κανε παλι το θαυμα σου να γεννηθεί υγιες το μωρακι και φερ τους ετσι κοντα στην πιστη.
   Πιστευω ότι μπορεις να κανεις τετοιο θαυμα!!!!
   Μεγαλη η Χαρη σου!
   Σε ευχαριστώ .

   Σε προσκυνώ ταπεινα και με αγαπη
   Μια μανα ...

   Διαγραφή
 68. Σ'αγαπώ όλους.Εύχομαι να είστε όλοι γεροί κι ευτυχισμένοι.Μεγάλη η χάρη σου Ταξιάρχη μας.Ένας ταλαίπωρος από την Ημαθία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Άγιε Ταξιάρχη μου βοήθησε όλα τα παιδιά του κόσμου δώσε υγεία αγάπη και ευτυχία !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Άγιε μου Ταξιάρχη βοήθησε μας όλους να ξεπεράσουμε τις δοκιμασίες και να σωθούμε διά του Ιησού Χριστού μας. Προσωπικά σε χρειάζομαι για να κάνω υπακοή στον πνευματικό μου, να καταλάβω γιατί ο Θεός μου παραχώρησε τέτοιο μεγάλο πειρασμό, να διορθώσω τα λάθη μου και να μετανοήσω. Σε έχω απόλυτη ανάγκη τόσο για τη φώτιση και την υγεία τη δική μου και της γυναίκας μου όσο και για τη θεραπεία του γάμου μου. Καθοδήγησε με να ορθοποδήσω πνευματικά και να βρω μια ευλογημένη εργασία και να τελειώσω το διδακτορικό μου. Σε ικετεύω σώσε τις ψυχές της γυναίκας μου και τη δική μου από τον όλεθρο της αιώνιας κόλασης και οδήγησε μας στο Δημιουργό μας για να Τον δοξάζουμε μαζί με τους αγίους μας. Σκέπασε σε ικετεύω με τη Χάρη σου τα παιδιά μου σε όλα τους τα διαβήματα προκειμένου να ζήσουν κατά Θεόν και σ' αυτή τη ζωή και στην αιώνια. Μεσίτευσε σε θερμοπαρακαλώ στο Δεσπότη Χριστό μας να λυπηθεί την Ελλάδα μας και να μην την αφήσει να δοκιμαστεί εξαιτίας του τιμίου αίματος τόσων μαρτύρων παρά την παρούσα αμετανοησία. Σε ευχαριστώ για την βεβαία ελπίδα σε σένα και υπόσχομαι να σε τιμώ και με τη βοήθεια σου να ρθω να σε προσκηνύσω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΟΥ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ.ΔΩΣΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΚΟ.ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕ ΜΕ ΝΑ ΕΡΘΩ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΣΟΥ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Ταξιάρχη μου, αγαπημένε Αρχάγγελε, χάρισε μου την υγεία μου. Να πάνε όλα καλά με την βοήθειά σου, να τελειώσω με τις θεραπείες μου και να φύγει η ασθένεια και να μη ξαναγυρίσει. Να μεγαλώσω τα παιδάκια μου, να αξιωθώ να γεράσω με τη Χάρη Σου και να δω εγγόνια. Να αξιωθώ να έρθω πολλές φορές στη Μόνη σου και να εκπληρώσω το τάμα μου, να υμνω όπου βρεθώ το όνομα Σου και παντού να ομολογώ ότι με βοήθησες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Ταξιάρχη μου βοήθησε τον Μιχάλη με την περιπέτεια της υγείας του.Κανε καλά την ψυχή του κ το σώμα του.Φωτισε κ προστάτευσε τα παιδιά μου, να βαδίζουν πάντα στο δρόμο του Κυριου. Προστάτευε όλη την οικογένεια. Ξέρεις εσύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. Ταξιαρχη Μανταμάδε σε παρακαλω ακουσε με και μενα.σαγαπαω.κανε το θαυμα η μανουλα μου που χαροπαλευει στην εντατική ειναι κρισημη κατασταση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Αγαπημένε μου Ταξιαρχη Αρχάγγελε Μιχαήλ πρέσβευε υπέρ της δούλης σου Θεοδώρας και της οικογένειας μου..... φώτισε το νου μου γλυκανε την καρδιά μου και καταξίωσε με να ποθώ μόνο τον Κύριο Ιησού ΧΡΙΣΤΟ....την Υπεραγία Θεοτόκο....τα τάγματα Ασωμάτων και όλους τους αγίους...σε αγαπώ .... ευχαριστώ για όλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ροή δεδομένων

Ετικέτες-Κατηγορίες

p.Ioannis.Kiparissopoulos. Από το Blogger.

Πληροφορίες

Αναγνώστες

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Για να μπείτε στήν Αγία Γραφή κάντε κλίκ στην εικόνα

ΠΑΤΕΡΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις με τα Πατερικά κείμενα κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Ορθόδοξο Συναξάρι

Επικοινωνήστε μαζί μας…...

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Συνολικές προβολές σελίδας