Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010ΔΙΔΑΧΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Διδαχ κυρίου τος θνεσιν.

 1

1 δο δύο εσί, μία τς ζως κα μία το θανάτου, διαφορ δ πολλ μεταξ τν δν.
2 μν ον δς τς ζως στιν ατη· πρτον γαπήσεις τν θεν τν ποιήσαντά σε, δεύτερον τν πλησίον σου ς σεαυτόν· πάντα δ σα ἐὰν θελήσς μ γίνεσθαί σοι, κα σ λλ μ ποίει.
3 Τούτων δ τν λόγων διδαχή στιν ατη· [Ελογετε τος καταρωμένους μν κα προσεύχεσθε πρ τν χθρν μν, νηστεύετε δ πρ τν διωκόντων μς· ποία γρ χάρις, ἐὰν φιλτε τος φιλοντας μς; Οχ κα τ θνη τοτο ποιοσιν; μες δ φιλετε τος μισοντας μς κα οχ ξετε χθρόν. 4 πέχου τν σαρκικν πιθυμιν. άν τις σοι δ άπισμα ες τν δεξιν σιαγόνα, στρέψον ατ κα τν λλην, κα σ τέλειος· ἐὰν γγαρεύσ σέ τις μίλιον ν, παγε μετ΄ ατο δύο· ἐὰν ρ τις τ μάτιόν σου, δς ατ κα τν χιτνα· ἐὰν λάβ τις π σο τ σόν, μ παίτει· οδ γρ δύνασαι. 5 Παντ τ ατοντί σε δίδου κα μ παίτει· πσα γρ θέλει δίδοσθαι πατρ κ τν δίων χαρισμάτων. Μακάριος διδος κατ τν ντολήν· θος γάρ στιν. Οα τ λαμβάνοντι· ε μν γρ χρείαν χων λαμβάνει τις, θος σται· δ μ χρείαν χων δώσει δίκην, να τί λαβε κα ες τί· ν συνοχ δ γενόμενος ξετασθήσεται περ ν πραξε κα οκ ξελεύσεται κεθεν, μέχρις ο ποδ τν σχατον κοδράντην. 6 λλ κα περ τούτου δ ερηται· δρωσάτω λεημοσύνη σου ες τς χεράς σου, μέχρις ν γνς, τίνι δς.

 2

1 Δευτέρα δ ντολ τς διδαχς·] 2 ο φονεύσεις, ο μοιχεύσεις, ο παιδοφθορήσεις, ο πορνεύσεις, ο κλέψεις, ο μαγεύσεις, ο φαρμακεύσεις, ο φονεύσεις τέκνον ν φθορ οδ γεννηθν ποκτενες, οκ πιθυμήσεις τ το πλησίον. 3 Οκ πιορκήσεις, ο ψευδομαρτυρήσεις, ο κακολογήσεις, ο μνησικακήσεις. 4 Οκ σ διγνώμων οδ δίγλωσσος· παγς γρ θανάτου διγλωσσία. 5 Οκ σται λόγος σου ψευδής, ο κενός, λλ μεμεστωμένος πράξει. 6 Οκ σ πλεονέκτης οδ ρπαξ οδ ποκριτς οδ κακοήθης οδ περήφανος. Ο λήψ βουλν πονηρν κατ το πλησίον σου, 7 ο μισήσεις πάντα νθρωπον, λλ ος μν λέγξεις, περ δ ν προσεύξ, ος δ γαπήσεις πρ τν ψυχήν σου.

3

1 Τέκνον μου, φεγε π παντς πονηρο κα π παντς μοίου ατο. 2 Μ γίνου ργίλος· δηγε γρ ργ πρς τν φόνον· μηδ ζηλωτς μηδ ριστικς μηδ θυμικός· κ γρ τούτων πάντων φόνοι γενννται.
3 Τέκνον μου, μ γίνου πιθυμητής· δηγε γρ πιθυμία πρς τν πορνείαν· μηδ ασχρολόγος μηδ ψηλόφθαλμος· κ γρ τούτων πάντων μοιχεαι γενννται.
4 Τέκνον μου, μ γίνου οωνοσκόπος, πειδ δηγε ες τν εδωλολατρίαν· μηδ παοιδς μηδ μαθηματικς μηδ περικαθαίρων, μηδ θέλε ατ βλέπειν μηδ κούειν· κ γρ τούτων πάντων εδωλολατρία γεννται.
5 Τέκνον μου, μ γίνου ψεύστης, πειδ δηγε τ ψεσμα ες τν κλοπήν· μηδ φιλάργυρος μηδ κενόδοξος· κ γρ τούτων πάντων κλοπα γενννται.
6 Τέκνον μου, μ γίνου γόγγυσος, πειδ δηγε ες τν βλασφημίαν· μηδ αθάδης μηδ πονηρόφρων· κ γρ τούτων πάντων βλασφημίαι γενννται. 7 σθι δ πραΰς, πε ο πραες κληρονομήσουσι τν γν. 8 Γίνου μακρόθυμος κα λεήμων κα κακος κα σύχιος κα γαθς κα τρέμων τος λόγους δι παντός, ος κουσας. 9 Οχ ψώσεις σεαυτν οδ δώσεις τ ψυχ σου θράσος. Ο κολληθήσεται ψυχή σου μετ ψηλν, λλ μετ δικαίων κα ταπεινν ναστραφήσ. 10 Τ συμβαίνοντά σοι νεργήματα ς γαθ προσδέξ, εδς τι τερ θεο οδν γίνεται.

 4

1 Τέκνον μου, το λαλοντός σοι τν λόγον το θεο μνησθήσ νυκτς κα μέρας, τιμήσεις δ ατν ς κύριον· θεν γρ κυριότης λαλεται, κε κύριός στιν. 2 κζητήσεις δ καθ΄ μέραν τ πρόσωπα τν γίων, να παναπας τος λόγοις ατν. 3 Ο ποιήσεις σχίσμα, ερηνεύσεις δ μαχομένους· κρινες δικαίως, ο λήψ πρόσωπον λέγξαι π παραπτώμασιν. 4 Ο διψυχήσεις, πότερον σται ο.
5 Μ γίνου πρς μν τ λαβεν κτείνων τς χερας, πρς δ τ δοναι συσπν. 6 Ἐὰν χς δι τν χειρν σου, δς ες λύτρωσιν μαρτιν σου. 7 Ο διστάσεις δοναι οδ διδος γογγύσεις· γνώσ γρ τίς στιν το μισθο καλς νταποδότης. 8 Οκ ποστραφήσ τν νδεόμενον, συγκοινωνήσεις δ πάντα τ δελφ σου κα οκ ρες δια εναι· ε γρ ν τ θανάτ κοινωνοί στε, πόσ μλλον ν τος θνητος.
9 Οκ ρες τν χερά σου π το υο σου π τς θυγατρός σου, λλ π νεότητος διδάξεις ατος τν φόβον το θεο. 10 Οκ πιτάξεις δούλ σου παιδίσκ, τος π τν ατν θεν λπίζουσιν, ν πικρί σου, μήποτε ο μ φοβηθήσονται τν π΄ μφοτέροις θεόν· ο γρ ρχεται κατ πρόσωπον καλέσαι, λλ΄ φ΄ ος τ πνεμα τοίμασεν. 11 μες δ ο δολοι ποταγήσεσθε τος κυρίοις μν ς τύπ θεο ν ασχύν κα φόβ.
12 Μισήσεις πσαν πόκρισιν κα πν μ ρεστν τ κυρί. 13 Ο μ γκαταλίπς ντολς κυρίου, φυλάξεις δ παρέλαβες, μήτε προστιθες μήτε φαιρν. 14 ν κκλησί ξομολογήσ τ παραπτώματά σου, κα ο προσελεύσ π προσευχήν σου ν συνειδήσει πονηρ. Ατη στν δς τς ζως.

 5

1 δ το θανάτου δός στιν ατη· πρτον πάντων πονηρά στι κα κατάρας μεστή· φόνοι, μοιχεαι, πιθυμίαι, πορνεαι, κλοπαί, εδωλολατρίαι, μαγεαι, φαρμακίαι, ρπαγαί, ψευδομαρτυρίαι, ποκρίσεις, διπλοκαρδία, δόλος, περηφανία, κακία, αθάδεια, πλεονεξία, ασχρολογία, ζηλοτυπία, θρασύτης, ψος, λαζονεία, φοβία θεο·
2 δικται γαθν, μισοντες λήθειαν, γαπντες ψεδος, ο γινώσκοντες μισθν δικαιοσύνης, ο κολλώμενοι γαθ οδ κρίσει δικαί, γρυπνοντες οκ ες τ γαθόν, λλ΄ ες τ πονηρόν· ν μακρν πραΰτης κα πομονή, μάταια γαπντες, διώκοντες νταπόδομα, οκ λεοντες πτωχόν, ο πονοντες π καταπονουμέν, ο γινώσκοντες τν ποιήσαντα ατούς, φονες τέκνων, φθορες πλάσματος θεο, ποστρεφόμενοι τν νδεόμενον, καταπονοντες τν θλιβόμενον, πλουσίων παράκλητοι, πενήτων νομοι κριταί, πανθαμαρτητοί. Ρυσθείητι, τέκνον, π τούτων πάντων.

 6

1 ρα μή τις σε πλανήσ π ταύτης τς δο τς διδαχς, πε παρεκτς θεο σε διδάσκει.
2 [Ε μν γρ δύνασαι βαστάσαι λον τν ζυγν το κυρίου, τέλειος σ· ε δ΄ ο δύνασαι, δύν, τοτο ποίει.
3 Περ δ τς βρώσεως, δύνασαι, βάστασον· π δ το εδωλοθύτου λίαν πρόσεχε· λατρεία γάρ στι θεν νεκρν.]

 7

1 Περ δ το βαπτίσματος, οτω βαπτίσατε, ες τ νομα το πατρς κα το υο κα το γίου πνεύματος ν δατι ζντι. 2 [Ἐὰν δ μ χς δωρ ζν, ες λλο δωρ βάπτισον· ε δ΄ ο δύνασαι ν ψυχρ, ν θερμ. 3 Ἐὰν δ μφότερα μ χς, κχεον ες τν κεφαλν τρς δωρ ες νομα πατρς κα υο κα γίου πνεύματος. 4 Πρ δ το βαπτίσματος προνηστευσάτω βαπτίζων κα βαπτιζόμενος κα ε τινες λλοι δύνανται· κελεύεις δ νηστεσαι τν βαπτιζόμενον πρ μις δύο.]

 8

1 Α δ νηστεαι μν μ στωσαν μετ τν ποκριτν· νηστεύουσι γρ δευτέρ σαββάτων κα πέμπ· μες δ νηστεύσατε τετράδα κα παρασκευήν.
2 Μηδ προσεύχεσθε ς ο ποκριταί, λλ΄ ς κέλευσεν κύριος ν τ εαγγελί ατο, οτως προσεύχεσθε· Πάτερ μν ν τ οραν, γιασθήτω τ νομά σου, λθέτω βασιλεία σου, γενηθήτω τ θέλημά σου ς ν οραν κα π γς· τν ρτον μν τν πιούσιον δς μν σήμερον, κα φες μν τν φειλν μν, ς κα μες φίεμεν τος φειλέταις μν, κα μ εσενέγκς μς ες πειρασμόν, λλ ῥῦσαι μς π το πονηρο· τι σο στιν δύναμις κα δόξα ες τος αἰῶνας.
3 Τρς τς μέρας οτω προσεύχεσθε.

 9

1 Περ δ τς εχαριστίας, οτως εχαριστήσατε· 2 πρτον περ το ποτηρίου· Εχαριστομέν σοι, πάτερ μν, πρ τς γίας μπέλου Δαυδ το παιδός σου, ς γνώρισας μν δι ησο το παιδός σου· σο δόξα ες τος αἰῶνας. μήν.
3 Περ δ το κλάσματος· Εχαριστομέν σοι, πάτερ μν, πρ τς ζως κα γνώσεως, ς γνώρισας μν δι ησο το παιδός σου· σο δόξα ες τος αἰῶνας. μήν. 4 σπερ ν τοτο τ κλάσμα διεσκορπισμένον πάνω τν ρέων κα συναχθν γένετο ν, οτω συναχθήτω σου κκλησία π τν περάτων τς γς ες τν σν βασιλείαν· τι σο στιν δόξα κα δύναμις ες τος αἰῶνας. μήν.
5 Μηδες δ φαγέτω μηδ πιέτω π τς εχαριστίας μν, λλ΄ ο βαπτισθέντες ες νομα κυρίου· κα γρ περ τούτου ερηκεν κύριος· Μ δτε τ γιον τος κυσί.

 10

1 Μετ δ τ μπλησθναι οτως εχαριστήσατε· 2 Εχαριστομέν σοι, πάτερ γιε, πρ το γίου νόματός σου, ο κατεσκήνωσας ν τας καρδίαις μν, κα πρ τς γνώσεως κα πίστεως κα θανασίας, ς γνώρισας μν δι ησο το παιδός σου· σο δόξα ες τος αἰῶνας. μήν. 3 Σύ, δέσποτα παντοκράτορ, κτισας τ πάντα νεκεν το νόματός σου, τροφήν τε κα ποτν δωκας τος υος τν νθρώπων ες πόλαυσιν, να σοι εχαριστήσωσιν, μν δ χαρίσω πνευματικν τροφν κα ποτν ες ζων αώνιον δι ησο το παιδός σου. 4 Πρ πάντων εχαριστομέν σοι, τι δυνατς ε· σο δόξα ες τος αἰῶνας. μήν. 5 Μνήσθητι, κύριε, τς κκλησίας σου, το ύσασθαι ατν π παντς πονηρο κα τελεισαι ατν ν τ γάπ σου, κα σύναξον ατν π τν τεσσάρων νέμων, τν γιασθεσαν, ες τν σν βασιλείαν, ν τοίμασας ατ· τι σο στιν δύναμις κα δόξα ες τος αἰῶνας. μήν. 6 λθέτω χάρις κα παρελθέτω κόσμος οτος. μήν. σανν τ οκ Δαυίδ. Ε τις γιός στιν, ρχέσθω· ε τι οκ στι, μετα νοείτω· μαραναθά. μήν.
7 Τος δ προφήταις πιτρέπετε εχαριστεν, σα θέλουσιν.

 11

1 ς ν ον λθν διδάξ μς τατα πάντα τ προειρημένα, δέξασθε ατόν· 2 ἐὰν δ ατς διδάσκων στραφες διδάσκ λλας διδαχς ες τ καταλσαι, μ ατο κούσητε· ες δ τ προσθεναι δικαιοσύνην κα γνσιν κυρίου, δέξασθε ατν ς κύριον. 3 Περ δ τν ποστόλων κα προφητν κατ τ δόγμα το εαγγελίου, οτως ποιήσατε. 4 Πς δ πόστολος ρχόμενος πρς μς δεχθήτω ς κύριος· 5 ο μενε δ ε μ μέραν μίαν· ἐὰν δ χρεία, κα τν λλην· τρες δ ἐὰν μείν, ψευδοπροφήτης στίν. 6 ξερχόμενος δ πόστολος μηδν λαμβανέτω ε μ ρτον, ως ο αλισθ· ἐὰν δ ργύριον ατ, ψευδοπροφήτης στίν.
7 Κα πάντα προφήτην λαλοντα ν πνεύματι ο πειράσετε οδ δια κρινετε· πσα γρ μαρτία φεθήσεται, ατη δ μαρτία οκ φεθήσεται. 8 Ο πς δ λαλν ν πνεύματι προφήτης στίν, λλ΄ ἐὰν χ τος τρόπους κυρίου. π ον τν τρόπων γνωσθήσεται ψευδοπροφήτης κα προφήτης. 9 Κα πς προφήτης ρίζων τράπεζαν ν πνεύματι, ο φάγεται π΄ ατς, ε δ μήγε, ψευδοπροφήτης στίν. 10 Πς δ προφήτης διδάσκων τν λήθειαν, ε διδάσκει ο ποιε, ψευδοπροφήτης στίν. 11 Πς δ προφήτης δεδοκιμασμένος ληθινός, ποιν ες μυστήριον κοσμικν κκλησίας, μ διδάσκων δ ποιεν, σα ατς ποιε, ο κριθήσεται φ΄ μν· μετ θεο γρ χει τν κρίσιν· σαύτως γρ ποίησαν κα ο ρχαοι προφται. 12 ς δ΄ ν επ ν πνεύματι· δός μοι ργύρια, τερά τινα, οκ κούσεσθε ατο· ἐὰν δ περ λλων στερούντων επ δοναι, μηδες ατν κρινέτω.

12

1 Πς δ ρχόμενος πρς μς ν νόματι κυρίου δεχθήτω, πειτα δ δοκιμάσαντες ατν γνώσεσθε (σύνεσιν γρ χετε) δεξιν κα ριστεράν. 2 Ε μν παρόδιός στιν ρχόμενος, βοηθετε ατ, σον δύνασθε· ο μενε δ πρς μς ε μ δύο τρες μέρας, ἐὰν νάγκη. 3 Ε δ θέλει πρς μς καθσθαι, τεχνίτης ν, ργαζέσθω κα φαγέτω. 4 Ε δ οκ χει τέχνην, κατ τν σύνεσιν μν προνοήσατε, πς μ ργς μεθ΄ μν ζήσεται χριστιανός. 5 Ε δ΄ ο θέλει οτω ποιεν, χριστέμπορός στι· προσέχετε π τν τοιούτων.

 13

1 Πς δ προφήτης ληθινός, θέλων καθσθαι πρς μς, ξιός στι τς τροφς ατο. 2 σαύτως διδάσκαλος ληθινός στιν ξιος κα ατς σπερ ργάτης τς τροφς ατο. 3 [Πσαν ον παρχν γεννημάτων ληνο κα λωνος, βον τε κα προβάτων λαβν δώσεις τος προφήταις· ατο γάρ εσιν ο ρχιερες μν. 4 Ἐὰν δ μ χητε προφήτην, δότε τος πτωχος. 5 Ἐὰν σιτίαν ποις, τν παρχν λαβν δς κατ τν ντολήν. 6 σαύτως κεράμιον ονου λαίου νοίξας, τν παρχν λαβν δς τος προφήταις. 7 ργυρίου δ κα ματισμο κα παντς κτήματος λαβν τν παρχήν, ς ν σοι δόξ, δς κατ τν ντολήν.]

14

1 Καθ΄ μέραν δ κυρίου συναχθέντες κλάσατε ρτον κα εχαριστήσατε, προεξομολογησάμενοι τ παραπτώματα μν, πως καθαρ θυσία μν . 2 Πς δ χων τν μφιβολίαν μετ το ταίρου ατο μ συνελθέτω μν, ως ο διαλλαγσιν, να μ κοινωθ θυσία μν. 3 Ατη γάρ στιν ηθεσα π κυρίου· ν παντ τόπ κα χρόν προσφέρειν μοι θυσίαν καθαράν· τι βασιλες μέγας εμί, λέγει κύριος, κα τ νομά μου θαυμαστν ν τος θνεσι.

15

1 Χειροτονήσατε ον αυτος πισκόπους κα διακόνους ξίους το κυρίου, νδρας πραες κα φιλαργύρους κα ληθες κα δεδοκιμασμένους· μν γρ λειτουργοσι κα ατο τν λειτουργίαν τν προφητν κα διδασκάλων. 2 Μ ον περίδητε ατούς· ατο γάρ εσιν ο τετιμημένοι μν μετ τν προφητν κα διδασκάλων. 3 λέγχετε δ λλήλους μ ν ργ, λλ΄ ν ερήνη, ς χετε ν τ εαγγελί· κα παντ στοχοντι κατ το τέρου μηδες λαλείτω μηδ παρ΄ μν κουέτω, ως ο μετανοήσ. 4 Τς δ εχς μν κα τς λεημοσύνας κα πάσας τς πράξεις οτως ποιήσατε, ς χετε ν τ εαγγελί το κυρίου μν.

 16

1 Γρηγορετε πρ τς ζως μν· ο λύχνοι μν μ σβεσθήτωσαν, κα α σφύες μν μ κλυέσθωσαν, λλ γίνεσθε τοιμοι· ο γρ οδατε τν ραν, ν κύριος μν ρχεται. 2 Πυκνς δ συναχθήσεσθε ζητοντες τ νήκοντα τας ψυχας μν· ο γρ φελήσει μς πς χρόνος τς πίστεως μν, ἐὰν μ ν τ σχάτ καιρ τελειωθτε. 3 ν γρ τας σχάταις μέραις πληθυνθήσονται ο ψευδοπροφται κα φθορες, κα στραφήσονται τ πρόβατα ες λύκους, κα γάπη στραφήσεται ες μσος· 4 αξανούσης γρ τς νομίας μισήσουσιν λλήλους κα διώξουσιν κα παραδώσουσι κα τότε φανήσεται κοσμοπλανς ς υἱὸς θεο κα ποιήσει σημεα κα τέρατα κα γ παραδοθήσεται ες χερας ατο, κα ποιήσει θεμίτα, οδέποτε γέγονεν ξ αἰῶνος. 5 Τότε ξει κτίσις τν νθρώπων ες τν πύρωσιν τς δοκιμασίας, κα σκανδαλισθήσονται πολλο κα πολονται· ο δ πομείναντες ν τ πίστει ατν σωθήσονται π΄ ατο το καταθέματος. 6 Κα τό τε φανήσεται τ σημεα τς ληθείας· πρτον σημεον κπετάσεως ν οραν, ετα σημεον φωνς σάλπιγγος, κα τ τρίτον νάστασις νεκρν· 7 ο πάντων δέ, λλ΄ ς ρρέθη· Ηξει κύριος κα πάντες ο γιοι μετ΄ ατο. 8 Τότε ψεται κόσμος τν κύριον ρχόμενον πάνω τν νεφελν το ορανο [...]


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ροή δεδομένων

Ετικέτες-Κατηγορίες

p.Ioannis.Kiparissopoulos. Από το Blogger.

Πληροφορίες

Αναγνώστες

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Για να μπείτε στήν Αγία Γραφή κάντε κλίκ στην εικόνα

ΠΑΤΕΡΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις με τα Πατερικά κείμενα κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ  Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Ορθόδοξο Συναξάρι

Επικοινωνήστε μαζί μας…...

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΓΕΡΩΝ  ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Συνολικές προβολές σελίδας