Σάββατο 2 Απριλίου 2011


Ωδή α'
Βοηθός και σκεπαστής
εγένετό μοι εις σωτηρίαν
αυτός μου Θεός
και δοξάσω αυτόν
Θεός του πατρός μου
και υψώσω αυτόν
ενδόξως γάρ δεδόξασται.

Πόθεν άρξομαι θρηνείν
τας του αθλίου μου βίου πράξεις,
ποίαν απαρχήν
επιθήσω, Χριστέ,
τη νύν θρηνωδία;
Αλλ' ως ευσπλαγχνός μοι δός
παραπτωμάτων άφεσιν.

Τον πρωτόπλαστον Αδάμ
τη παραβάσει παραζηλώσας,
έγνων εμαυτόν
γυμνωθέντα Θεού
και της αϊδίου
βασιλείας και τρυφής
διά τας αμαρτίας μου.

Οί μοι τάλαινα ψυχή!
Τι ωμοιώθης τη πρώτη Εύα;
Είδες γάρ κακώς
και ετρώθης πικρώς
και ήψω του ξύλου
και εγεύσω προπετώς
της παραλόγου βρώσεως.

Αντί Εύας αισθητής
η νοητή μοι κατέστη Εύα
ο εν τη σαρκί
εμπαθής λογισμός
δεικνύς τα ηδέα
και γευόμενος αεί
της πικράς καταπόσεως.

Ο λησταίς περιπεσών
εγώ υπάρχω τοις λογισμοίς μου
όλως υπ' αυτών
τετραυμάτισμαι νύν
επλήσθην μωλώπων.
Αλλ' αυτός μοι επιστάς,
Χριστέ, σωτήρ ιάτρευσον.

Ιερεύς με προϊδών
αντιπαρήλθε και ο λευΐτης
βλέπων εν δεινοίς
υπερείδε γυμνόν.
Αλλ' ο εκ Μαρίας
ανατείλας Ιησούς,
σύ επιστάς με οίκτερον.

Ωδή β'
Πρόσεχε,
ουρανέ και λαλήσω
και ανυμνήσω Χριστόν,
τον εκ Παρθένου,
σαρκί επιδημήσαντα.

Ζάλη με
των παθών περιέχει,
εύσπλαγχνε Κύριε,
αλλ' ως τω Πέτρω
καμοί την χείρα έκτεινον.

Ημαύρωσα,
της ψυχής το ωραίον
ταίς των παθών ηδοναίς
και όλως όλον
τον νούν χούν απετέλεσα.

Ενδέδυμαι
διερρηγμένον χιτώνα
ον εξυφάνατό μοι
ο όφις
τη συμβουλή και καταισχύνομαι...

Απώλεσα
τον πρωτόκτιστον κάλλος
και την ευπρέπειάν μου
και άρτι
κείμαι γυμνός και καταισχύνομαι...

Περίκειμαι
τον στολισμόν της αισχύνης
καθάπερ φύλλα συκής
εις έλεγχον
των εμών αυτεξουσίων παθών.

Κατέχρωσα
της πριν εικόνος το κάλλος
Σώτερ τοίς πάθεσιν
αλλ' ως πότε
την δραχμήν αναζητήσας ευρέ.

Ίδετε, ίδετε
ότι εγώ ειμί Θεός
η μάννα επομβρήσας
και το ύδωρ εκ πέτρας
πηγάσας πάλαι
εν ερήμω τω λαώ μου
τη μόνη δεξιά
και τη ισχύϊ τη εμή.

Τέτρωμαι, πέπληγμαι
ιδού τα βέλη του εχθρού
τα καταστίξαντά μου
την ψυχήν και το σώμα
ιδού τα τραύματα,
τα έλκη, αι πηρώσεις
βοώσι τας πληγάς
των αυθαιρέτων μου παθών.

Ωδή γ'
Επί την ασάλευτον, Χριστέ,
πέτραν των εντολών σου
την Εκκλησιαν σου στερέωσον.

Σύ ει ο ποιμήν ο καλός
ζήτησόν με τον άρνα
και πλανηθέντα μη παρίδης με.

Σύ εί ο γλυκύς Ιησούς
ο Πλαστουργός μου
εν σοί Σωτήρ δικαιωθήσομαι.

Στερέωσον, Κύριε,
επί την πέτραν των εντολών σου,
σαλευθείσαν την καρδίαν μου,
ότι μόνος άγιος υπάρχεις και Κύριος.

Μη μένης στήλη αλός
ψυχή στραφείσα εις τα οπίσω
το υπόδειγμα φοβείτω σε
των Σοδόμων άνω
εις Σηγώρ διασώθητι.

Μονάς άκτιστε απλή
φύσις η εν Τριάδι
υμνουμένη υποστάσεων
ημάς σώσον πίστει
προσκυνούντας το κράτος σου.

Τον εκ πατρός άχρονον,
Υιόν εν χρόνω θεοκυήτορ
απειράνδρως απεκύησας
ξένον θαύμα μείνασα
Παρθένος θηλάζουσα.

Ωδή δ'

Ακήκοεν ο Προφήτης
την έλευσίν σου, Κύριε, και εφοβήθη
ότι μέλλεις εκ παρθένου τίκτεσθαι
και αγγέλοις δείκνυσθαι και έλεγεν
Ακήκοα την ακοήν σου και εφοβήθην
Δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε.

Εγγίζει ψυχή το τέλος,
εγγίζει και ου φροντίζεις ουχ ετοιμάζη
ο καιρός συντέμνει διανάστηθι
εγγύς επί θύραις ο Κριτής έστιν
ως όναρ, ως άνθος ο χρόνος του βίου τρέχει.
Τί μάτην ταραττόμεθα;

Εντεύθεν και κατεκρίθην,
εντεύθεν κατεδικάσθην εγώ ο τάλας
υπό της οικείας συνειδήσεως,
ης ουδέν εν τω κόσμω βιαιότερον
Κριτά, λυτρωτά μου και γνώστα,
φείσαι και ρύσαι
και σωσόν με τον δουλόν σου.

Η κλίμαξ ην είδε πάλαι
ο μέγας εν Πατριάρχαις δείγμα ψυχήν μου
πρακτικής υπάρχει επιβάσεως,
γνωστικής τυγχάνει αναβάσεως.
Ει θέλεις ουν πράξει και γνώσει και θεωρία
βιούν ανακαινίσθητι.

Το σώμα κατερρυπώθην,
το πνεύμα κατεσπιλώθην, όλως ηλκώθην
αλλ' ως ιατρός, Χριστέ, αμφότερα
διά μετανοίας μοι θεράπευσον
απόλουσον, πλύνον, δείξον χιόνος,
Σωτήρ μου, καθαρώτερον.

Το σώμά σου και το αίμα
σταυρούμενος υπέρ πάντων έθηκας, Λόγε,
το μεν σώμα ίνα αναπλάσης με,
το δε αίμα ίνα αποπλύνης με
το πνεύμα παρέδωκας ίνα εμέ προσάξης
Χριστέ, τω σω γεννήτορι.

Γενέσθω μοι κολυμβήθρα,
το αίμα το εκ πλευράς σου άμα και πόμα,
το πηγάσαν ύδωρ της αφέσεως
ίνα εκατέρωθεν καθαίρωμαι
χριόμενος, πίνων, ως χρίσμα και πόμα, Λόγε,
τα ζωηρά σου λόγια.

Κρατήρα η εκκλησία
εκτήσατο την πλευράν συ την ζωηφόρον,
εξ ης ο διπλούς ημίν εξέβλυσε
κρουνός της αφέσεως και γνώσεως
εις τύπον της πάλαι και νέας τω δύο άμα
διαθηκών, Σωτήρ ημών.

Αμέριστον τη ουσία
ασύγχυτον τοις προσώποις θεολογώ σε
την Τριαδικήν μίαν Θεότητα
ως ομοβασίλειον και σύνθρονον
βοώ σοι το άσμα το μέγα το εν υψίστοις
τρανώς υμνολογούμενον.

Και τίκτεις και παρθενεύεις
και μένεις δι' αμφοτέρων φύσει παρθένος
ο τεχθείς καινίζει νόμους φύσεως,
η νηδύς δε κύει μη λοχεύουσα.
Θεός όπου θέλει
νικάται φύσεως τάξις
ποιεί γάρ όσα βούλεται.

Ωδή ε'

Εκ νυκτός ορθρίζοντα, φιλάνθρωπε,
φώτισον δέομαι
και οδήγησον καμέ
εν τοίς προστάγματί σου
και δίδαξόν με, Σωτήρ,
ποιείν' το θέλημά σου.

Ιωσήφ τον δίκαιον και σώφρονα
μίμησαι τάλαινα
και αδόκιμε ψυχή
και μη ακολασταίνου
ταις παραλόγοις ορμαίς,
αεί παρανομούσα.

Ει και λάκκω ώκησέ ποτε
Ιωσήφ, Δέσποτα,
αλλ' εις τύπον της ταφής
και της εγέρσεώς σου.
Εγώ δε τι σοί ποτε
τοιούτο προσενέγκω;

Δι' εμέ Θεός ων εμορφώθης εμέ
έδειξας θαύματα;
ιασάμενος λεπρούς
και παραλύτους σφίγξας,
αιμόρρου στήσας, Σωτήρ,
αφή κρασπέδου ρύσιν.

Ει και φρέαρ, δέσποτα, υπάρχεις βαθύ
βλυσόν μοι νάματα
εξ αχράντων σου φλεβών
ιν' ως η Σαμαρείτις
μηκάτι πίνων διψώ
ζωής γάρ ρείθρα βλύζεις.

Σέ, Τριάς, δοξάζομεν τον ένα Θεόν
Άγιος άγιος
Άγιος ει ο Πατήρ
ο Υιός και το Πνεύμα
απλή ουσία μονάς
αεί προσκυνουμένη.

Εκ σού ημφιάσατο το φύραμά μου
άφθορε, άνανδρε,
Μητροπάρθενε, Θεός
ο κτίσας τους αιώνας
και ήνωσεν εαυτώ
την των ανθρώπων φύσιν.

Ωδή στ'
Εβόησα εν όλη καρδία μου
προς το οικτίρμονα Θεόν
και επήκουσέ μου,
εξ άδου κατωτάτου
και ανήγαγεν
εκ φθοράς την ζωήν μου.

Η χείρ ημάς Μωσέως πιστώσεται
ψυχή πως δύναται Θεός
λεπρωθέντα βίον
λευκάναι και καθάραι
και μη απογνώς
σαυτήν καν ελεπρώθης.

Ως έπληξε Μωσής ο θεράπων σου
ράβδω την πέτραν τυπικώς
την ζωοποιόν σου
πλευράν προδιετύπου
εξ ης πάντες πόμα
ζωής, Σωτήρ, αντλούμεν.

Ωδή ζ'
Ημάρτομεν, ηνομήσαμεν
ηδικήσαμεν ενώπιόν σου
ουδέ συνετηρήσαμεν
ουδέ εποιήσαμεν
καθώς ανετείλω ημίν
Αλλά μη παραδώης ημάς εις τέλος
ο των Πατέρων Θεός.

Τα κρύφια της καρδίας μου
εξηγόρευσα σοί τω Κριτή μου
ιδε μου την ταπείνωσιν
ίδε και την θλίψιν μου
και πρόσχες τη κρίσει μου νυν
και αυτός με ελέησον ως εύσπλαγχνος
ο των Πατέρων Θεός.

Κατέχρωσα την εικόνα σου
και παρέμφθειρα την εντολήν σου
όλον απημαυρώθη
το κάλλος και τοίς πάθεσιν
εσβέσθη, Σωτήρ, η λαμπάς.
Αλλ' οικτείρας απόδος μοι ως ψάλλει
Δαβίδ την αγαλλίασιν.

Εξέλιπον αι ημέραι μου
ως ενύπνιον εγειρομένου
όθεν ως Εζεκίας
δακρύω επί κλίνης μου
προσθείναί μοι χρόνους ζωής.
Αλλά τις Ησαΐας παραστήσεταί σοι, ψυχή,
ει μη ο πάντως Θεός;

Τριάς απλή, αδιαίρετε,
ομοούσιε και φύσις μία,
φώτα και φως και άγια τρία
και εν άγιον υμνείται Θεός η Τριάς,
Αλλ' ανύμνησον, δόξασον ζωήν και ζωάς
ψυχή των πάντων Θεόν.

Υμνούμέν σε, ευλογούμεν σε,
προσκυνούμεν σε, θεογεννήτορ ότι
της αχωρίστου Τριάδος
απεκύησας τον ένα Υιόν και Θεόν
και την προηγέωξας ημίν
τοις εν γη τα επουράνια.

Ωδή η'
Ον στρατιαί
ουρανών δοξάζουσι
και φρίττει τα Χερουβίμ
και τα Σεραφίμ
πάσα πνοή και κτίσις
Υμνείτε, ευλογείτε
και υπερυψούτε
εις πάντας τους αιώνας.

Τους Νινευίτας
ψυχή ακήκοας
μετανοούντας Θεώ
σάκκω και σπουδώ
τούτους ουκ εμιμήσω
αλλ' ώφθης σκαιοτέρα
πάντων των προ νόμου
και μετά νόμον επταικότων.

Της παλαιάς
Διαθήκης άπαντας
παρήγαγόν σοι ψυχή
προς υπογραμμόν
μίμησαι των δικαίων
τας φιλοθέους πράξεις
έκφυγε δε πάλιν
των πονηρών τας αμαρτίας.

Ως εκ βαφής
αλουργίδος, άχραντε,
η νοητή πορφυρίς,
του Εμμανουήλ,
ένδον εν τη γαστρί σου,
η σάρξ συνεξυφάνθη
όθεν Θεοτόκον
εν αληθεία σε τιμώμεν.

Ωδή θ'
Ασπόρου συλλήψεως
ο τόκος ανερμήνευτος
μητρός ανάνδρου
άφθορος η κύησις.
Θεού γάρ η γέννησις
καινοποιεί τας φύσεις
διό σε πάσια αι γενεαί
ως Θεόνυμφον μητέρα
ορθοδόξως μεγαλύνομεν.

Ο νους τετραυμάτισται,
το σώμα μεμαλάκισται,
νοσεί το πνεύμα,
ο λόγος ησθένησεν,
ο βίος νεν έκρωται,
το τέλος επί θύραις
διό μοι, τάλαινα ψυχή,
τι ποιήσεις όταν έλθη
ο κριτής ανερευνήσαι τα σά.

Ο νόμος ησθένησεν,
αργεί το ευαγγέλιον,
Γραφή δε πάσα,
εν σοί παρημέληται.
Προφήται ητόνησαν,
και πάς δικαίου λόγος
αι τραυματίαι σου,
ω ψυχή επληθύνθησαν
ουκ όντος ιατρού του υγιούντός σε.

Χριστός επειράζετο
Διάβολος επείραζε
δεικνύς τους λίθους
ίνα άρτοι γένωνται
εις όρος ανήγαγεν
ιδείν τας βασιλείας
του κόσμου πάσας εν ριπή
φοβού, ω ψυχή, το δράμα,
νήφε, εύχου πάσαν ώραν Θεώ.

Τελώνης εσώζετο,
και πόρνη εσωφρόνιζε
και φαρισαίος
αυχών κατεκρίνετο
ο μεν γαρ Ιλάσθητι
η δε Ελέησον
ο δε εκόμπαζε βοών
Ο Θεός ευχαριστώ σοι
και εξής τα της ανοίας ρητά.

Ληστής κατηγόρει σου,
ληστής εθεολόγει σοι
αμφότεροι γαρ
σταυρώ συνεκρέμαντο
Αλλ' ω πολυεύσπλαγχνε,
ως τω πιστώ ληστή σου
των επιγνόντι σε Θεόν
καμοί άνοιξον την θύραν
της ενδόξου βασιλείας σου.

Τριάς ομοούσιε
Μονάς η τρισυπόστατος
σε ανυμνούμεν,
Πατέρα δοξάζοντες,
Υιόν μεγαλύνοντες
και Πνεύμα προσκυνούντες,
τον ένα φύσει αληθώς
Θεόν ζωήν τε και ζωάς
βασιλείαν ατελεύτητον.

Την πόλιν σου φύλαττε
θεογεννήτορ άχραντε.
Εν σοί γάρ αύτη
πιστώς βασιλεύουσα
εν σοί και κρατύνεται
και διά σού νικώσα
τροπούται πάντα πειρασμόν
και σκυλεύει πολεμίους
και διέπει το υπήκοον.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ετικέτες-Κατηγορίες

p.Ioannis.Kiparissopoulos. Από το Blogger.

Πληροφορίες

Αναγνώστες

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Για να μπείτε στήν Αγία Γραφή κάντε κλίκ στην εικόνα

ΠΑΤΕΡΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις με τα Πατερικά κείμενα κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ  Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Ορθόδοξο Συναξάρι

Επικοινωνήστε μαζί μας…...

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΓΕΡΩΝ  ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Συνολικές προβολές σελίδας