Τρίτη 20 Μαΐου 2014


Ὅπως τὰ κατέγραψε ὁ Νίκ. Ζουρνατζόγλου στὸ βιβλίο του

Ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος κοιμήθηκε στὶς 12 Ἰουλίου 1994 μ.Χ. καὶ ἀναπαύεται στὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου στὴ Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης

Ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ἡ ἁγιότητα τοῦ ὁποίου ἔχει ὁμολογηθεῖ ἀπὸ ὅλους σχεδὸν τοὺς Ἕλληνες, πολιτικούς, στρατιωτικούς, λαϊκούς, Μοναχούς, Ἱερεῖς, Ἐπισκόπους καὶ αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸν Πατριάρχη, εἶχε κατὰ καιροὺς μιλήσει σέ ἀνθρώπους γιὰ ὅ,τι βλέπουμε σήμερα στὸ Αἰγαῖο καὶ γιὰ ὅ,τι θὰ δοῦμε σύντομα! Πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀποκαλύψεις καὶ προφητεῖες ποὺ προεῖπε ὁ Γέροντας Παΐσιος μὲ τὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐμπεριέχονται στὸ νέο, συναρπαστικὸ βιβλίο τοῦ Ἐπισμηναγοῦ ἐ.α. Νικολάου Ζουρνατζόγλου «Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, 1924 – 1994» ἐκδόσεις Ἁγιοτόκος Καππαδοκία, κεντρικὴ διάθεση Ὀρθόδοξος Κυψέλη.

Συγκεκριμένα θὰ ἀναφέρουμε μερικὰ ἐξόχως ἀποκαλυπτικὰ σημεῖα, ποὺ ἀφοροῦν τὶς σχέσεις μὲ τὴν ἀμετανόητη Τουρκία, ἡ ὁποία ὅπως γνωρίζουμε μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα ἤδη ἀπὸ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἴτωλο θὰ μᾶς ἐπιτεθεῖ ὕπουλα ὡς τὰ «Ἑξαμίλια»…
Ὁ Γέρων Παΐσιος γιὰ Τουρκία, Πόλη, Αἰγαῖο
> «Οἱ Τοῦρκοι τὰ κόλλυβα τὰ ἔχουν στὴ μέση τους. Θὰ πάθουν μεγάλο κακό. Τότε θὰ ἐπέμβη ἀπὸ πάνω ὁ Ρῶσος καὶ θὰ γίνει ὅπως τὰ λέει ἡ προφητεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. Οἱ μεγάλοι θὰ φροντίσουν… Τὴν Κωνσταντινούπολη οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ τὴ φυλάξουν. Καί, ἔτσι, ὁ Θεὸς θὰ τὴ χαρίσει σέ μας. Θὰ μᾶς βοηθήσει ὁ Θεός, γιατί εἴμαστε Ὀρθόδοξοι»… σέλ. 410
> «Ἡ Τουρκία θὰ διαλυθεῖ καί, μάλιστα, θὰ τὴ διαλύσουν οἱ ἴδιοι οἱ σύμμαχοι» Μάρτιος 1994, σέλ. 412
> «Οἱ Τοῦρκοι ἔχουν τὰ....

κόλλυβα στὸ ζωνάρι τοὺς» 1991, σέλ. 413
> «Ἄντε, ἄντε, δὲ θὰ εἶμαι νὰ σὲ καμαρώσω στὴν προέλαση, ὅταν θὰ προελαύνει ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη» 1992, πρὸς Ἀξκο τῆς Π.Α., σέλ. 413
> «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς εἶχε δίκιο ποὺ εἶπε γιὰ τὰ «Ἑξαμίλια», διότι τὰ «Ἑξαμίλια» δὲν εἶναι οὔτε χωριά, οὔτε πόλεις, ἀλλὰ εἶναι τὰ ἔξι ναυτικὰ μίλια, ἡ ζώνη τῶν ἔξι μιλίων ποὺ περιβάλλει τὰ παράλια της Ἑλλάδας καὶ κάθε νησί μας. «Ἑξαμίλι» εἶναι κάθε σημεῖο ποὺ ἀπέχει ἔξι μίλια ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς Ἑλλάδας, χερσαῖες ἢ νησιωτικές. Ἐκεῖ, λοιπόν, θὰ γίνει ἐκεῖνο ποὺ εἶπε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς» σέλ. 417
> «Ὅταν ὁ τουρκικὸς στόλος ξεκινήσει νὰ κατευθύνεται κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ φθάσει στὰ ἔξι μίλια, πράγματι θὰ καταστραφεῖ. Θὰ εἶναι ἡ ὥρα ποὺ θὰ ἔχουν τὰ κόλλυβα στὸ ζωνάρι τους. Ἀλλά, αὐτὸ δὲ θὰ γίνει ἀπὸ ἐμᾶς. Αὐτὸ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τὸ «Ἑξαμίλι» θὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους…..Μετὰ θὰ ἀρχίσουν ὅλα τὰ γεγονότα, ποὺ θὰ καταλήξουν στὸ νὰ πάρουμε τὴν Πόλη…. Τὴν Πόλη θὰ μᾶς τὴ δώσουν….. Θὰ γίνει πόλεμος μεταξὺ Ρωσίας καὶ Τουρκίας. Στὴν ἀρχή, οἱ Τοῦρκοι θὰ νομίσουν ὅτι νικᾶνε, ἀλλὰ αὐτὸ θὰ εἶναι ἡ καταστροφή τους. Οἱ Ρῶσοι, τελικά, θὰ νικήσουν καὶ θὰ πέσει ἡ Πόλη στὰ χέρια τους. Μετὰ θὰ τὴν πάρουμε ἐμεῖς…… Θὰ ἀναγκασθοῦν νὰ μᾶς τὴ δώσουν…» σέλ. 417 - 418
> Οἱ Τοῦρκοι «θὰ καταστραφοῦν. Θὰ σβήσουν ἀπὸ τὸ χάρτη, διότι εἶναι ἕνα ἔθνος, τὸ ὁποῖο δὲν προέκυψε ἀπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1/3 θὰ πάει ἀπὸ ὅπου ξεκίνησαν, στὰ βάθη τῆς Τουρκίας, τὸ 1/3 θὰ σωθεῖ, διότι θὰ ἔχει ἐκχριστιανισθεῖ καὶ τὸ τελευταῖο 1/3 θὰ σκοτωθεῖ στὸν πόλεμο αὐτόν….» σέλ. 418-419 σ.σ. πρόκειται γιὰ τὴν γνωστὴ Προφητεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ.
> «Δὲν ἤθελα τίποτα ἄλλο. Νὰ μὲ κρατοῦσε ὁ Θεὸς ἀκόμη λίγα χρόνια στὴ ζωή, γιὰ νὰ ἔβλεπα τὴν πατρίδα μου μεγαλωμένη. Θὰ μεγαλώσει…» σέλ. 419
> «Ἡ Τουρκία θὰ διαμελισθεῖ. Ὁ διαμελισμὸς αὐτὸς σίγουρά μας ἱκανοποιεῖ καὶ μᾶς συμφέρει ὡς κράτος. Ἔτσι θ΄ ἀπελευθερωθοῦν τὰ χωριά μας, οἱ ἀλύτρωτες πατρίδες. Ἡ Κωνσταντινούπολη θὰ ἐλευθερωθεῖ, θὰ ξαναγίνει ἑλληνική. Θὰ ξαναλειτουργήσει ἡ Ἁγία Σοφία» σέλ. 422
> «Ἡ Τουρκία θὰ διαμελισθεῖ σὲ 3-4 κομμάτια. Ἤδη ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀντίστροφη μέτρηση. Ἐμεῖς θὰ πάρουμε τὰ δικά μας ἐδάφη, οἱ Ἀρμένιοι τὰ δικά τους καὶ οἱ Κοῦρδοι τὰ δικά τους. Τὸ κουρδικὸ θέμα ἔχει ἤδη δρομολογηθεῖ. Αὐτὰ θὰ γίνουν, ὄχι τώρα, ἀλλὰ σύντομα, ὅταν θὰ πάψει αὐτὴ γενιὰ ποὺ κυβερνάει τὴν Τουρκία καὶ θὰ ἀναλάβει νέα γενιὰ πολιτικῶν. Τότε θὰ γίνει ὁ διαμελισμὸς τῆς Τουρκίας. Πολὺ σύντομα οἱ προσευχὲς ποὺ γίνονται κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς γής, θὰ γίνονται ἐπάνω στὴ γῆ καὶ τὰ κεράκια ποὺ ἀνάβονται κάτω, θὰ ἀνάβονται ἐπάνω (ἐννοοῦσε τοὺς Κρυπτοχριστιανούς)….Πίστη καὶ ἐλπίδα στὸ Θεὸ νὰ ὑπάρχει καὶ θὰ χαροῦν πολλοί. Ὅλα αὐτὰ θὰ γίνουν μέσα στὰ χρόνια αὐτά. Ἔφτασε ὁ καιρὸς» σέλ. 431
> «Οἱ Ἐγγλέζοι καὶ οἱ Ἀμερικάνοι θὰ μᾶς παραχωρήσουν τὴν Κωνσταντινούπολη. Ὄχι γιατί μᾶς ἀγαπᾶνε, ἀλλὰ γιατί αὐτὸ θὰ συμπλέει μὲ τὰ συμφέροντά τους» σέλ. 432
> Οἱ Τοῦρκοι «θὰ κάνουν μόνο μία πρόκληση στὴν Ἑλλάδα, ποὺ θὰ ἔχει σχέση μὲ τὴν αἰγιαλίτιδα ζώνη. Καὶ ἐμᾶς θὰ μᾶς πιάσει πείνα. Θὰ πεινάσει ἡ Ἑλλάδα. Καὶ ἐπειδὴ θὰ κρατήσει αὐτὴ ἡ μπόρα κάποιο διάστημα, μῆνες θὰ εἶναι, “θὰ ποῦμε τὸ ψωμὶ ψωμάκι”» σέλ. 434 καὶ ἄλλη φορᾶ ἔλεγε … «Νὰ ἔχετε ἕνα κτηματάκι καὶ λίγο νὰ τὸ καλλιεργῆτε. Κοντὰ σὲ σᾶς, θὰ βοηθήσετε καὶ κάποιον ποὺ δὲ θὰ ἔχει» σέλ. 436
> «Ὅταν ἀκούσεις στὴν τηλεόραση νὰ γίνεται θέμα γιὰ τὰ μίλια, γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν μιλίων (τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης) ἀπὸ 6 σὲ 12 μίλια, τότε ἀπὸ πίσω ἔρχεται ὁ πόλεμος. Ἀκολουθεῖ….Μετὰ τὴν πρόκληση τῶν Τούρκων, θὰ κατεβοῦν οἱ Ρῶσοι στὰ Στενά. Ὄχι γιὰ νὰ βοηθήσουν ἐμᾶς. Αὐτοὶ θὰ ἔχουν ἄλλα συμφέροντα. Ἀλλά, χωρὶς νὰ τὸ θέλουν, θὰ βοηθᾶνε ἐμᾶς. Τότε, οἱ Τοῦρκοι γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦν τὰ Στενά, ποὺ εἶναι στρατηγικῆς σημασίας, θὰ συγκεντρώσουν ἐκεῖ καὶ ἄλλα στρατεύματα. Παράλληλα δέ, θὰ ἀποσύρουν δυνάμεις ἀπὸ καταληφθέντα ἐδάφη. Ὅμως, θὰ δοῦν τότε τὰ ἄλλα κράτη τῆς Εὐρώπης, συγκεκριμένα ἡ Ἀγγλία, ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία καὶ ἄλλα ἔξι – ἑφτὰ κράτη τῆς ΕΟΚ, ὅτι ἡ Ρωσία θὰ ἁρπάξει μέρη, ὅποτε θὰ ποῦν: “Δὲν πᾶμε κι ἐμεῖς ἐκεῖ πέρα, μήπως πάρουμε κανένα κομμάτι;” Ὅλοι, ὅμως θὰ κυνηγοῦν τὴ μερίδα τοῦ λέοντος. Ἔτσι θὰ μποῦν καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι στὸν πόλεμο…..Θὰ βγάλει ἡ (ἑλληνικὴ) κυβέρνηση ἀπόφαση νὰ μὴ στείλη στρατό. Θὰ κρατήσει στρατὸ μόνο στὰ σύνορα. Καὶ θὰ εἶναι μεγάλη εὐλογία ποὺ δὲ θὰ πάρει μέρος. Γιατί , ὅποιος πάρει μέρος σ΄ αὐτὸν τὸν πόλεμο (ἐν. τὸν εὐρωπαϊκό), χάθηκε…»… 434
> «Οἱ Τοῦρκοι θὰ μᾶς χτυπήσουν, ἀλλὰ ἡ Ἑλλάδα δὲ θὰ πάθει μεγάλη ζημιά. Δὲ θὰ περάσει πολὺς καιρὸς μετὰ τὴν ἐπίθεση τῶν Τούρκων στὴ χώρα μας καὶ τότε οἱ Ρῶσοι θὰ κτυπήσουν τοὺς Τούρκους καὶ θὰ τοὺς διαλύσουν. Ὅπως ἕνα φύλλο χαρτὶ ποὺ τὸ χτυπᾶς καὶ διαλύεται, ἔτσι καὶ οἱ Τοῦρκοι θὰ διαλυθοῦν. Τὸ 1/3 ἀπὸ αὐτοὺς θὰ σκοτωθεῖ, τὸ 1/3 θὰ ἐκχριστιανισθοῦν καὶ τὸ 1/3 θὰ πάει στὴν Κόκκινη Μηλιά. Ἡ χρησιμοποίηση τῶν νερῶν τοῦ Εὐφράτη γιὰ ἀρδευτικὰ ἔργα ἀπὸ τοὺς Τούρκους θὰ εἶναι μία προειδοποίηση ὅτι ἄρχισε ἡ προετοιμασία τοῦ μεγάλου πολέμου ποὺ θὰ ἀκολουθήση» 1991, σέλ. 439
> «Μετὰ τὴ διάλυση τῆς Τουρκίας, ἡ Ρωσία θὰ συνεχίσει τὸν πόλεμο μέχρι τὸν Περσικὸ Κόλπο καὶ θὰ σταματήσουν τὰ στρατεύματά της ἔξω ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ. Τότε οἱ δυτικὲς δυνάμεις θὰ δώσουν προθεσμία στοὺς Ρώσους γιὰ νὰ ἀποσύρουν ἀπὸ τὰ μέρη αὐτὰ τὰ στρατεύματά τους, τόσο χρόνο ὅσο χρειάζεται γιὰ νὰ γίνουν τὰ λάχανα, δηλαδὴ 6 μῆνες. Ἡ Ρωσία, ὅμως, δὲ θὰ ἀποσύρει τὶς δυνάμεις της. Καὶ τότε οἱ δυτικὲς δυνάμεις θὰ ἀρχίσουν νὰ συγκεντρώνουν στρατεύματα, γιὰ νὰ ἐπιτεθοῦν στοὺς Ρώσους. Ὁ Πόλεμος ποὺ θὰ ξεσπάσει θὰ εἶναι Παγκόσμιος καὶ θὰ ἔχει ὡς συνέπεια νὰ χάσουν οἱ Ρῶσοι. Θὰ ἀκολουθήσει μεγάλη σφαγή. Οἱ μεγαλουπόλεις θὰ γίνουν παραγκουπόλεις. Ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, δὲν θὰ συμμετάσχουμε στὸν παγκόσμιο πόλεμο.» σέλ. 440 - 441
> «Ἡ διοίκηση τῆς Πόλης , ἀπό μας, θὰ εἶναι καὶ στρατιωτικὴ καὶ πολιτική»!!! 1991, σέλ. 435
> «Ἐσὺ (εἶπε σὲ νεαρὸ φοιτητὴ τοῦ Πολυτεχνείου Ξάνθης), σὰν πολιτικὸς μηχανικός, θὰ συμβάλεις στὴν ἀνοικοδόμηση τῆς Πόλης, γιατί ἡ Πόλη θὰ ἀνοικοδομηθεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ» σέλ. 435

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ροή δεδομένων

Ετικέτες-Κατηγορίες

p.Ioannis.Kiparissopoulos. Από το Blogger.

Πληροφορίες

Αναγνώστες

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Για να μπείτε στήν Αγία Γραφή κάντε κλίκ στην εικόνα

ΠΑΤΕΡΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις με τα Πατερικά κείμενα κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ  Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Ορθόδοξο Συναξάρι

Επικοινωνήστε μαζί μας…...

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΓΕΡΩΝ  ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Συνολικές προβολές σελίδας